Atribuțiile Consiliului de Administrație:

 • asigură conducerea operativă a universității și rezolvă problemele curente ale universității;
 • avizează și stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
 • avizează execuția bugetară și bilanțul anual;
 • propune, în cadrul proiectului de buget, nivelul cheltuielilor de protocol aferente activităților curente;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare, didactice auxiliare, precum și a posturilor administrative;
 • avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către Senatul universitar de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;
 • aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;
 • propune Senatului universitar strategii ale universității pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale universității,
 • propune înființarea, organizarea sau desființarea facultăților;
 • avizează înființarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desființarea departamentelor, la propunerea consiliului facultății;
 • propune înființarea filialelor universitare;
 • propune înființarea și desființarea extensiilor universitare;
 • avizează metodologiile de evaluare a studenţilor, care au în vedere asigurarea calităţii şi respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;
 • stabilește cuantumul bursei pentru studenţii români de pretutindeni şi pentru studenţii străini;
 • organizează concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere de director de filială;
 • propune componenţa comisiilor de etică universitară;
 • aprobă numirea comisiilor de cercetare disciplinară;
 • numește comisii de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ;
 • aprobă solicitările factorilor implicați în procesul educațional privind un nou exemen medical complet, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului angajat;
 • aprobă, pe o durată determinată, invitarea în cadrul universității a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate;
 • aprobă, pe baza unei metodologii proprii aprobate de senatul universitar, angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, care nu deţin diploma de doctor, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului;
 • aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică;
 • aprobă lista posturilor didactice vacante pentru care urmează a se desfășura examen de promovare în cariera didactică;
 • avizează susţinerea de către un cadru didactic universitar titular de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;
 • propune standardele minimale ale rezultatelor activităţilor didactice şi de cercetare, asumate de către angajat, în vederea includerii acestora în contractele individuale de muncă ale personalului didactic şi de cercetare;
 • decide salarizarea personalului didactic şi de cercetare, conform legislaţiei în vigoare;
 • stabilește perioadele de efectuare a concediului de odihnă, în funcţie de interesul universității şi al salariatului;
 • propune 1-3 reprezentanţi ai cadrelor didactice în vederea constiuirii componenței CEAC;
 • înaintează Senatului, spre analiză și decizie, propuneri privitoare la desfășurarea activității didactice, de cercetare și administrative a universității,
 • înaintează Senatului, spre analiză și decizie, propuneri privitoare la cuantumul/modificarea cuantumului taxelor de școlarizare și a altor taxe;
 • informează comunitatea academică cu privire la hotărârile proprii;
 • analizează și înaintează Senatului universitar, spre aprobare, planurile de învățământ aferente programelor de studii universitare;
 • propune Senatului universitar, spre aprobare, formațiile de studiu și dimensiunile acestora, cu respectarea standardelor de calitate;
 • propune Senatului universitar, spre aprobare, toate regulamentele, metodologiile și procedurile;
 • propune Senatului universitar, spre aprobare, structura anului universitar și calendarul activităților educaționale;
 • aplică hotărârile/deciziile strategice ale Senatului universitar și adoptă hotărâri sau măsuri care se impun pentru  îndeplinirea hotărârilor Senatului universitar;
 • administrează bunurile mobiliare și imobiliare aflate în proprietatea universității;
 • avizează materialele care urmează să fie supuse aprobării Senatului universitar, conform prevederilor legale;
 • colaborează cu comisiile Senatului universitar;
 • aprobă, în condițiile prevăzute de lege, concediile fără plată pentru întreg personalul universității;
 • aprobă componența comisiilor de admitere și de susținere a examenului de finalizare a studiilor
 • aprobă, pe baza avizului favorabil al decanilor facultăților/directorului Școlii doctorale, cererile studenților de retragere, întrerupere,
 • reînmatriculare, reluare a studiilor universitare, cu excepția cererilor de întrerupere și  prelungire a studiilor universitare de doctorat;
 • aprobă, în limita fondurilor alocate din buget sau din fonduri extrabugetare, inclusiv din contractele de cercetare sau prin sponsorizări, acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări științifice organizate în străinătate, ale personalului didactic și de cercetare din universitate;
 • avizează/aprobă concluziile Comisiei disciplinare, după caz, conform prevederilor legale;
 • stabilește răspunderea materială potrivit legislației muncii, a personalului didactic și de cercetare, didactic auxiliar și administrativ, pentru prejudicii aduse universității;
 • aprobă rapoartele efectuate în vederea recuperării prejudiciilor aduse universității;
 • asigură legătura dintre universitate și ME, alte organisme ale administrației centrale și locale, instituții publice și private;
 • exercită toate celelalte atribuții care îi revin în temeiul prevederilor legale și ale hotărârilor Senatului universitar.