Atribuțiile Consiliului de Administrație

 

 • asigură conducerea operativă şi rezolvă problemele curente ale universităţii;
 • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
 • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare,
 • avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul         universitar;
 • propune Senatului universitar strategii ale universităţii pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale universităţii,
 • înaintează Senatului, spre analiză şi decizie, propuneri privitoare la desfăşurarea activităţii didactice, de cercetare şi administrative a universităţii,
 • informează comunitatea academică cu privire la hotărârile proprii;
 • aplică hotărârile Senatului şi adoptă hotărâri sau măsuri care se impun pentru   îndeplinirea hotărârilor Senatului;
 • administrează bunurile mobiliare şi imobiliare aflate în proprietatea universităţii;
 • avizează toate materialele care urmează să fie supuse aprobării Senatului;
 • cooperează cu comisiile Senatului;
 • formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare, didactice auxiliare, precum şi a posturilor administrative;
 • anunţă public concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;
 • aprobă, în condiţiile prevăzute de lege, concediile fără plată pentru întreg  personalul universităţii;
 • aprobă componenţa comisiilor de susţinere a tezelor de doctorat şi a disertaţiilor din cadrul programelor de masterat; (contrar Ord. 3271/2012)
 • aprobă, în limita fondurilor alocate din buget sau din fonduri extrabugetare,  inclusiv din contractele de cercetare sau prin sponsorizări, acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, ale personalului didactic şi de cercetare din universitate;
 •  face propuneri de sancţionare disciplinară a personalului din universitate pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin angajaţilor potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează învăţământului;
 • stabileşte răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii, a personalului didactic şi de cercetare, didactic auxiliar şi administrativ, pentru prejudicii aduse universităţii;
 • aprobă raportele efectuate în vederea recuperării prejudiciilor aduse universităţii;
 • aprobă reduceri sau amânări de la plata taxelor de studii, în acord cu Regulamentul de taxe al universităţii aprobat de Senat;
 • aprobă, pe baza avizului favorabil al decanilor facultăţilor/directorului Departamentului Masterate/directorului Şcolii doctorale, cererile studenţilor de retragere, întrerupere, reînmatriculare, reluare a studiilor universitare. Întreruperea şi prelungirea studiilor universitare de doctorat se aprobă de senatul universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. în cazuri bine justificate, aprobă întreruperea concediului legal de odihnă;
 • asigură legătura dintre universitate şi MECTS, alte organisme ale administraţiei centrale şi locale, instituţii publice şi private;
 • exercită toate celelalte atribuţii care îi revin în temeiul prevederilor legale şi ale hotărârilor Senatului.