Activitatea Secretariatului Acte de Studii

Contact:
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Din Timișoara
Piața Eftimie Murgu Nr. 2, Timișoara, parter, camera 20
Telefon/fax: 0256/444075
e-mail: actestudii@umft.ro

Documentele necesare eliberării unei adeverinţe sunt:
 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei  (descarcă formularul Cerere Adeverință);

 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei (vezi fișier ”Taxe referitoare la actele de studii”). Plata se efectuează în unul dintre cele două conturi: 

         Pentru plata in lei

        BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
        CIF. 4269215
        CONT: RO29TREZ62120F330800XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

       Mențiuni : Numele și prenumele de pe diplomă și tipul adeverinței

       Pentru plata  în EUR

       BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” TIMISOARA
       BANCA TRANSILVANIA, SUCURSALA TIMISOARA
       CONT/ ACCOUNT: RO53BTRL03604202A6896600
       COD SWIFT(BIC) : BTRLRO22TMA

      Mențiuni : Numele și prenumele de pe diplomă și tipul adeverinței”

 

Diplomele se eliberează în baza solicitării unei programări prealabile la adresa actestudii@umft.roRog să precizați numele din certificatul de naștereprogramul de studii precum și promoția.

Eliberarea adeverințelor precum și orice alte informații pot fi solicitate pe cale electronică la adresa actestudii@umft.ro.

!!! Începând cu data de 15 aprilie 2021 se eliberează diplomele de licenţă – promoția 2020 pentru programele de studii: Farmacie (în limba franceză) (5 ani) și Farmacie (5 ani) în intervalul orar 10,00 -12,30, potrivit tabelelor de mai jos.

Absolvenții se vor prezenta cu lichidarea făcută, în prealabil, la secretariatul facultății.

În situația în care titularul / împuternicitul precum și împuterniciții cu două sau mai multe procuri nu se pot prezenta conform planificării de mai jos, vor solicita ulterior o programare pe cale electronică, la adresa : actestudii@umft.ro.

Farmacie (în limba franceză) (5 ani)

Fete   /    Băieți
Prima literă a NUMELUI DE FAMILIE
înscris în certificatul de naștere (pt. absolvenții U.E.) / pașaport (pt. absolvenții non U.E.)

Data

Intervalul orar

Băieți                A-E

15 aprilie

10,00-11,30

Băieți                G-T

15 aprilie

11,30-12,30

Fete                  A-H

16 aprilie

10,00-11,30

Fete                   K-Z

16 aprilie

11,30-12,30

Farmacie (5 ani)

Prima și a doua literă a NUMELUI DE FAMILIE înscris în certificatul de naștere (pt. absolvenții U.E.) / pașaport (pt. absolvenții non U.E.)
Fete + Băieți

Data

Intervalul orar

A, Bl

19 aprilie

10,00-11,30

Bo-Bu

19 aprilie

11,30-12,30

C

20 aprilie

10,00-11,30

D-F

20 aprilie

11,30-12,30

G, H

21 aprilie

10,00-11,30

I-K

21 aprilie

11,30-12,30

L

22 aprilie

10,00-11,00

M

22 aprilie

11,00-12,30

N-P

23 aprilie

10,00-11,30

R

23 aprilie

11,30-12,30

S, Ș

26 aprilie

10,00-11,00

T-V

26 aprilie

11,00-12,30

!!! Începând cu data de 08 aprilie 2021 se eliberează diplomele de licenţă – promoția 2020 pentru programele de studii:  Medicină dentară (în limba engleză) (6 ani) și Medicină dentară (6 ani) în intervalul orar 10,00 -12,30, potrivit tabelelor de mai jos.

Absolvenții se vor prezenta cu lichidarea făcută, în prealabil, la secretariatul facultății.

În situația în care titularul / împuternicitul precum și împuterniciții cu două sau mai multe procuri nu se pot prezenta conform planificării de mai jos, vor solicita ulterior o programare pe cale electronică, la adresa: actestudii@umft.ro.

Medicină dentară (în limba engleză) (6 ani)

Fete / Băieți

Data

Intervalul orar

Băieți

08 aprilie

10,00-12,00

Fete

08 aprilie

12,00-12,30

Medicină dentară (6 ani)

Prima și a doua literă a NUMELUI DE FAMILIE înscris în
certificatul de naștere (pt. absolvenții U.E.) /
pașaport (pt. absolvenții non U.E.)

Fete / Băieți

Data

Intervalul orar

A-C

Fete

09 aprilie

10,00-11,30

A-D

Băieți

09 aprilie

11,30-12,30

D-L

Fete

12 aprilie

10,00-11,30

M, N

Fete

12 aprilie

11,30-12,30

I-P

Băieți

13 aprilie

10,00-11,30

O, P

Fete

13 aprilie

11,30-12,30

R-V

Fete

14 aprilie

10,00-12,00

S-Z

Băieți

14 aprilie

12,00-12,30

Începând cu data de 15 martie 2021 se eliberează diplomele de licenţă – promoția 2020 pentru programul de studii:  Medicină (6 ani) în intervalul orar 10,00 -12,30, potrivit tabelului de mai jos. Absolvenții se vor prezenta cu lichidarea făcută, în prealabil, la secretariatul facultății.

În situația în care titularul / împuternicitul precum și împuterniciții cu două sau mai multe procuri nu se pot prezenta conform planificării de mai jos, vor solicita ulterior o programare pe cale electronică, la adresa : actestudii@umft.ro.

Medicină (6 ani)

Prima și a doua literă a NUMELUI DE FAMILIE înscris în
certificatul de naștere (pt. absolvenții U.E.) /
pașaport (pt. absolvenții non U.E.)

Fete / Băieți

Data

Intervalul orar

T, Ț

Fete

05 aprilie

10,00-12,00

R

Băieți

05 aprilie

12,00-12,30

S, Ș, T, Ț, U

Băieți

06 aprilie

10,00-12,00

U

Fete

06 aprilie

12,00-12,30

V, Y, Z

Fete

07 aprilie

10,00-12,00

V, Y, Z

Băieți

07 aprilie

12,00-12,30

Informații despre:                                                     

A – Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctor şi a suplimentului la diplomă
B – Documentele necesare eliberării unui duplicat
C – Documentele necesare eliberării unei adeverinţe (adeverinţă de autenticitate, adeverinţă pentru eliberarea certificatului de conformitate, adeverinţă pentru publicare în Monitorul Oficial, adeverinţă pentru aplicarea Apostilei la prefectură)
D – Cui i se eliberează actele de studii?
E –  Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

A) Documentele necesare eliberării diplomei de licenţă/masterat/doctorat şi a suplimentului la diplomă

 • BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării actului de studii;
 • Adeverinţă de lichidare din care rezultă că titularul nu are datorii faţă de universitate;
 • În situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat în care să se menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii. În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.

B) Documentele necesare eliberării unui duplicat

În cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau plastifierii unui act de studii, conform Ordinului nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, se eliberează un duplicat al actului de studii.
În vederea eliberării unui duplicat  al actului de studii se depun la Secretariatul Acte Studii următoarele documente:

 • Cerere către Rector pentru eliberarea duplicatului (descarcă formularul Cerere DUPLICAT);
 • Declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
 • Copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 •      Două fotografii realizate recent, identice, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm ale titularului actului;
 • Dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii ;
 •       Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea unui duplicat (vezi Taxe referitoare la actele de studii) 
 • Actul deteriorat sau plastifiat, în original;
 • Procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul.

 Documentele necesare eliberării unui nou act de studii sau unui alt duplicat în cazul în care         titularul constată greșeli:

 • Cerere către Rector (descarcă formularul Act cu greșeli);
 • Actul de studii/duplicatul completat greșit, în original ;
 • Două fotografii identice, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm ale titularului actului;
 • Copie după certificatul de naștere.

C) Documentele necesare eliberării unei adeverinţe

 • Cerere către Rector pentru eliberarea adeverinţei (descarcă formularul Adeverință);
 • Copie după diploma de finalizare a studiilor şi după foaia matricolă/suplimentul la diplomă/anexa la diplomă.
 • Chitanţa de achitare a taxei pentru eliberarea adeverinţei. Plata se poate efectua la casieria universităţii sau în contul UMFT: RO29TREZ 62120F330800XXXX, Cod fiscal 4269215

D) Cui i se eliberează actele de studii?

 • Un act de studii se eliberează titularului pe baza prezentării documentului de identitate (BI/CI) sau a paşaportului valabile în ziua eliberării actului de studii porecum și a adeverinței de lichidare ;
 • În situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat în care să se menționeze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii. În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz.
 • Actele de studii întocmite şi neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (soț, soție, ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea universităţii, însoţită de o copie certificată conform cu originalul a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii ;
 • Actele de studii se pot elibera la cererea persoanei îndreptățite și prin intermediul ambasadei (consulatului) țării respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din țara de reședință a acesteia.

E) Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Depunerea dosarului se poate face:

 • Online, prin Punctul de Contact Unic electronic ;
 • La sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România ;
 • Prin curier rapid – serviciul de curierat este contractat de către solicitant ;
 • Registratura Ministerului Educației și Cercetării : Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti ; 
 • La sediul CNRED : Strada Spiru Haret nr. 12, parter, camera 14, sector 1, București                          

Mai multe informații găsiți la adresa : https://www.cnred.edu.ro/ro/vizarea-actelor-de-studii-pentru-plecarea-in-strainatate.