Pentru probleme tehnice, ne puteti contacta la:
admitere@umft.ro

↓ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021↓

Etapa I
În data de 10 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă şi se poate achita:

 • pe platforma de admitere online (cu cardul);
 • prin virament bancar în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de confirmare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” . În acest caz, candidații au obligatia de a încărca dovada plății pe platforma de admitere.

Se pot confirma maximum două programe de studii.
În data de 13 septembrie 2021 vor fi afișate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

Etapa II
În data de 13 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 5 (cinci), declarați „respinși”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.
Rezultatele finale ale concursului de admitere sesiunea septembrie 2021 vor fi afișate la data de 13 septembrie 2021.

Plata taxei de școlarizare, în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulament, se achită integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afișarea rezultatelor finale, pe platforma de admitere online sau prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.
În situația în care taxa de școlarizare se achită prin virament bancar, dovada plății taxei de școlarizare (copia chitanței/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultății, prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de școlarizare.
Neachitarea taxei de școlarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs și la redistribuirea locurilor astfel vacantate.
Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs.
Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi au obligaţia să depună la secretariat, în original, documentele prevăzute la pct. II.13.1 din Regulamentul de admitere, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăți.

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la Registratura Universității, camera 1, în data de 10 septembrie 2021, orele 09.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail:

Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în aceeași zi în care au fost depuse, începând cu ora 14:00.  Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe site.

Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.

Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie.

Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.

După rezolvarea eventualelor contestații, se vor întocmi și afișa listele cu candidații admiși și respinși, pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

 

Președinte Comisia centrală de admitere,
Prof. univ. dr. Marilena Motoc

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

II.3.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleași condiții ca în prima sesiune, cu aceeași comisie, în luna septembrie 2021, astfel:

 • 06-07.09.2021– perioada de înscriere:
  1. completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierile din data de 07 septembrie 2021 se finalizează la ora 14.00.
  2. verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 • 08.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 • 09.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului;
 • 13.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare a locului;
 • 13.09.2021 – publicarea rezultatelor.

📌 Repartiția pe săli – program de scurtă durată – Facultatea de Medicină

📌 Repartiția pe săli – program de scurtă durată – Facultatea de Medicină Dentară

📌 Repartiția pe săli – program de scurtă durată – Facultatea de Farmacie

📌 Repartiția pe săli – program de lungă durată – Facultatea de Medicină

📌 Repartiția pe săli – program de lungă durată – Facultatea de Medicină Dentară

📌 Repartiția pe săli – program de lungă durată – Facultatea de Farmacie

👉 CLĂDIRI UMFVBT – SUSȚINERE CONCURS DE ADMITERE & informații utile despre accesul în sala de examen 👈
📲📲📲 CLICK AICI 📲📲📲

În perioada 07.09.2021-09.09.2021, candidații la admitere și însoțitorii acestora au posibilitatea de a se caza la căminul universității (căminul 1-2).

Tariful perceput este de 40 lei/persoană/zi.

Beneficiul se oferă în baza legitimației de concurs.

În perioada menționată, programul de lucru al administrației de cazare este  între orele 8-15.

↓ SESIUNEA IULIE 2021↓

Candidații care doresc cazare trebuie să îți exprime opțiunea în momentul confirmării, în contul de candidat.

Candidații admiși la concursul de admitere, sesiunea iulie 2021, vor completa contractul de studii universitare de licență, conform rubricilor prevăzute, cu excepția celei dedicată disciplinelor opționale, care va fi completată la depunerea contractului în original, în 2 exemplare, la secretariatele facultăților, împreună cu celelalte documente prevăzute la art. II.13. în  Regulamentul de organizare și desfășurare al concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

CONFIRMAREA LOCULUI

În etapa I de confirmare, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, în datele de 26 şi 27 iulie 2021, între orele 09:00 – 14:00 prin achitarea taxei de confirmare și semnarea contractului de studii.

Candidații au obligația de a încărca în contul de candidat primit pe e-mail la înscriere următoarele: contractul de studii (generat din contul de candidat) semnat și dovada plății de confirmare (în cazul în care au achitat taxa de confirmare prin virament bancar), sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.

În etapa a II- a de confirmare, în data de 28 iulie 2021, între orele 09:00 – 19:00, locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 5 (cinci), declarați „respinși”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare.

Candidații au obligația de a încărca în contul de candidat primit pe e-mail la înscriere următoarele: cererea individuală și dovada plății de confirmare (în cazul în care au achitat taxa de confirmare prin virament bancar). În caz contrar, cererea nu va fi procesată.

Cererile tip individuale pot fi accesate de pe site-ul www.umft.ro (sectiunea admitere).

Candidații respinși, care ulterior sunt admiși au obligația de a încărca în contul de candidat primit pe e-mail la înscriere, contractul de studii (generat din contul de candidat) semnat, în maximum 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, după cele două etape de confirmare a locului, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin confirmare în a doua etapă.

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă şi se achită pe platforma de admitere online sau prin virament bancar în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de confirmare  – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”,  .

!!!!! Se pot confirma maximum două programe de studii!!!!!

PLATA TAXEI DE ŞCOLARIZARE                

Plata taxei de școlarizare, în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din Regulament, se achită integral, în perioada 28 iulie – 23 august 2021 prin virament bancar în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

În situația în care taxa de școlarizare se achită prin virament bancar, dovada plății taxei de școlarizare (copia chitanței/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultății, prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de școlarizare.

Neachitarea taxei de școlarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs și la redistribuirea locurilor astfel vacantate.

Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs.

 Netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi au obligaţia să depună la secretariat, în original, documentele prevăzute la pct. II.13.1 din Regulamentul de admitere, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăți.

Vă rugăm să evitați utilizarea browser-ului Chrome! Puteți utiliza Mozilla, Safari, Edge etc.

TUTORIAL CONFIRMARE LOC

Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la Registratura Universității, camera 1, în data de 26 iulie, orele 08.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail:

Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în aceeași zi în care au fost depuse, începând cu ora 14:00.  Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe site.

 • Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării la proba contestată.
 • Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie.
 • Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
 • După rezolvarea eventualelor contestații, se vor întocmi și afișa listele cu candidații admiși și respinși, pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.
 • După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

Președinte Comisia centrală de admitere,

Prof. univ. dr. Marilena Motoc

REZULTATE PROVIZORII – 25.07.2021

👉 CLĂDIRI UMFVBT – SUSȚINERE CONCURS DE ADMITERE & informații utile despre accesul în sala de examen 👈
📲📲📲 CLICK AICI 📲📲📲

📌 Repartiția pe săli – program de scurtă durată – Facultatea de Medicină

📌 Repartiția pe săli – program de scurtă durată – Facultatea de Medicină Dentară

📌 Repartiția pe săli – program de scurtă durată – Facultatea de Farmacie

📌 Repartiția pe săli – program de lungă durată – Facultatea de Medicină

📌 Repartiția pe săli – program de lungă durată – Facultatea de Medicină Dentară

📌 Repartiția pe săli – program de lungă durată – Facultatea de Farmacie

În perioada 21.07.2021-28.07.2021, candidații la admitere și însoțitorii acestora au posibilitatea de a se caza la căminul universității (căminul 1-2).

Tariful perceput este de 40 lei/persoană/zi.

Beneficiul se oferă în baza legitimației de concurs.

În perioada menționată, programul de lucru al administrației de cazare este  între orele 8-15.

Informaţii privind admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara

SESIUNEA IULIE 2021

II.3.1. Admiterea la studii universitare de licență, la programele de studii cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2021, după următorul calendar:

 • în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021(înscrierile din data de 16 iulie 2021 se finalizează la ora 14.00);
  1. completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale,
  2. verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 • Afișarea listelor nominale privind repartiția pe săli a candidaților se va realiza cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, pe site-ul universității www.umft.ro;
 • în data de 23 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 • în data de 23 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licență cu durata de 3 – 4 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web proprie, www.umft.ro în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 • în data de 25 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu durată de 5-6 ani (300-360 ECTS): Medicină, Medicină Dentară și Farmacie;
 • în data de 25 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru programele de studii de licență cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web proprie, www.umft.ro, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 • în data de 26 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 • în 26 – 27 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obținut de către candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancțiunea pierderii locului obținut în caz de neîndeplinire a acestei obligații;
 • în data de 28 iulie 2021, între orele 09.00 – 19.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate;
 • în data de 29 iulie 2021– afișarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2021, după cele două etape de confirmare a locului, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 • în data de 01.09.2021 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere – sesiunea iulie 2021, după încheierea perioadei de achitare a taxei de școlarizare, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele).

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

II.3.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleași condiții ca în prima sesiune, cu aceeași comisie, în luna septembrie 2021, astfel:

 • 06-07.09.2021– perioada de înscriere:
  1. completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierile din data de 07 septembrie 2021 se finalizează la ora 14.00.
  2. verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 • 08.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 • 09.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 • 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului;
 • 13.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare a locului;
 • 13.09.2021 – publicarea rezultatelor.

Se află la vânzare următoarele volume de teste pentru admiterea 2021:

 1. Biologie – Teste pentru concursul de admitere la Facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară ale UMF „Victor Babeş” din Timişoara (preţ: 55 lei) – STOC EPUIZAT
 2. Chimie Organică – Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere pentru concursul de admitere la Facultăţile de Medicină si Medicină Dentară ale UMF „Victor Babeş” din Timisoara (preţ: 40 lei) – STOC EPUIZAT
 3. Biologie – Teste pentru concursul de admitere la programele de studii de Asistenţă Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologică ale UMF „Victor Babeş” din Timişoara” (preţ: 20 lei) – STOC EPUIZAT
 4. Teste de biologie pentru admiterea la Facultatea de Farmacie, programul de studii Farmacie (preţ: 15 lei)
 5. Teste de botanică pentru admiterea la Facultatea de Farmacie (preţ: 15 lei)
 6. Teste de chimie pentru admiterea la Facultatea de Farmacie (preţ: 15 lei)

Testele se pot achiziţiona de la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, sectorul Bibliotecă (în intervalul 09:00 – 18:00), et. I sau prin sistem curierat cu plata în următorul cont:

RO18TREZ62120F331600XXXX

COD FISCAL: 4269215

Paşii achiziţionării testelor sunt următorii:

 1. Se trimite comanda pe adresa de e-mail biblioteca@umft.ro
 2. Se precizează obligatoriu în comandă datele de contact ale cumpărătorului, după cum urmează:
 • Nume, prenume
 • Adresa din cartea de identitate (cod, localitate, judeţ)
 • Număr de telefon şi e-mail de contact
 • Dovada plăţii (ordin de plată)

Precizaţi cu exactitate titlul complet al volumului şi numărul de bucăţi pe care doriţi să le achiziţionaţi.

ATENŢIE la completarea datelor cerute mai sus, pentru evitarea confuziilor!

IMPORTANT!!! Taxa de curier va fi suportată de către beneficiar și se va achita în momentul primirii coletului.

Onorarea comenzilor se va face în cel mai scurt timp posibil de la preluarea lor.

Pentru admiterea la Asistenţă de farmacie (Lugoj) şi Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic – 200 de întrebări de botanică (au fost postate pe site-ul www.umft.ro, la link-ul http://old.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/7989/teste_20botanica_20e-book.pdf).

Volumele enumerate reprezintă o colecţie de teste elaborate de un colectiv de cadre didactice cu experienţă în învăţământul medical superior, având la bază manualele de Biologie pentru clasa a XI-a avizate de MEC.

Considerăm aceste cărţi ca fiind o necesitate pentru pregătirea oricărui viitor candidat in vederea concursului de admitere din vara acestui an, 2021, la programele de studii Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie din cadrul Universităţii noastre.

 

Începând cu anul universitar 2021-2022, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va avea două noi programe de studii:

NOU – ASISTENȚĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ

 • Începând cu anul universitar 2021/2022, în cadrul Facultății de Medicină Dentară va funcționa un nou program de studii universitare de licență – „Asistență De Profilaxie Stomatologică”, cu durata de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă cu 30 de întrebări din Biologie (clasa a XI-a). Media concursului de admitere se va calcula astfel: 50% nota de la testul de verificare a cunoștințelor și 50% media obținută la examenul de bacalaureat.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 10 locuri la taxă;
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
  1. Realizarea activităților din domeniul educației sanitare pe grupe de vârstă și grupe sociale.
  2. Efectuarea sterilizării obiectelor și materialelor sanitare în cabinetul medical dentar.
  3. Efectuarea profilaxiei stomatologice (determinarea plăcii bacteriene, fluorizare, sigilare).
  4. Implementarea și asigurarea efectuării de igienizări stomatologice complexe (periaj, detartraj, polisaj).
  5. Gestionarea acordării primului ajutor în cabinetul de medicină dentară, implementând lucru la patru mâini.

NOU – COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC

 • Începând cu anul universitar 2021/2022, în cadrul Facultății de Farmacie va funcționa un nou program de studii universitare de licență – „Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic”, cu durata de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă cu 30 de întrebări din Botanică (clasa a IX-a). Media concursului de admitere se va calcula astfel: 50% nota de la testul de verificare a cunoștințelor și 50% media obținută la examenul de bacalaureat.
 • Pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii concursului de admitere, se pot descărca de pe site-ul www.umft.ro testele de botanică în format pdf (link: http://www.umft.ro/carti-in-format-electronic–farmacie_186)
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 20 locuri la taxă;
 • Calificarea dobândită în urma absolvirii: asistent estetician
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
  1. Conceperea, prepararea și condiționarea produselor cosmetice și dermatocosmetice
  2. Controlul calității și analiza produselor cosmetice și dermatocosmetice
  3. Identificarea și stabilirea nevoilor de îngrijire a pielii, realizarea și aplicarea unui plan de îngrijire, aplicarea unui plan terapeutic
  4. Consultanță și expertiză în aplicarea de tehnici și proceduri în domeniul cosmeticii, dermatocosmeticii și esteticii, etc.