Informaţii privind admiterea
la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara,
Studii postdoctorale
Sesiunea Septembrie/ Octombrie 2022

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este acreditată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, actualizată privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare şi Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). UMFVBT este clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt destinate dezvoltării profesionale a personalului didactic și de cercetare în context interdisciplinar și competitiv.

În cadrul UMFVBT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară sub coordonarea CSUD, ca programe de studii postuniversitare după finalizarea ciclului al III lea de studii universitare de doctorat, organizate în condițiile legii.

Durata studiilor postdoctorale de cercetare avansată vor avea loc pe o perioada de 12 – 18 luni.

Au dreptul să participe la concursul de admitere persoanele care au obținut o diplomă de doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral (pentru candidații care au obținut titlul de doctor în Romania, se ia în considerare data la care a fost emis Ordinul ministerului de resort prin care este confirmată obținerea titlului de doctor de către candidat și în care este stipulat și numele acestuia), cu respectarea prevederilor legale.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene au acces la programe postdoctorale de cercetare avansată în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români. Concursul are loc în limita locurilor scoase la concurs.

În cadrul UMFVBT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară în limba română, la forma cu frecvență.

UMFVBT și Școlile Doctorale ale acesteia facilitează accesul cercetătorilor postdoctorali la infrastructura de cercetare a universității. Participarea la programele postdoctorale nu afectează dreptul cercetătorilor postdoctorali de a încheia contracte de muncă, conform legislației în vigoare.

Activitatea cercetătorului postdoctoral este coordonată de un mentor, conducător de doctorat titular asociat unei școli doctorale din cadrul UMFVBT, altul decât conducătorul de doctorat al tezei de doctorat.

Mentorul asigură coordonarea științifică a activității cercetătorului postdoctoral și facilitează însușirea de către acesta a cunoștințelor unei cercetări științifice avansate conform standardelor și practicilor internaționale.

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii postdoctorale de cercetare avansată la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are la bază prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Carta Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are dreptul să organizeze concurs de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Școlilor Doctorale, în cele trei domenii: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.