Informaţii privind admiterea
la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara,
Studii postdoctorale de cercetare avansată
Sesiunea Octombrie 2023

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). UMFVBT este clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică.

Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt destinate dezvoltării profesionale a personalului didactic și de cercetare în context interdisciplinar și competitiv.

În cadrul UMFVBT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară sub coordonarea CSUD, ca programe de studii postuniversitare după finalizarea ciclului al III lea de studii universitare de doctorat, organizate în condițiile legii.

Durata studiilor postdoctorale de cercetare avansată vor avea loc pe o perioada de 18 luni.

Au dreptul să participe la concursul de admitere persoanele care au obținut o diplomă de doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral (pentru candidații care au obținut titlul de doctor în Romania, se ia în considerare data la care a fost emis Ordinul ministerului de resort prin care este confirmată obținerea titlului de doctor de către candidat și în care este stipulat și numele acestuia), cu respectarea prevederilor legale și care au finalizat teza de doctorat în cadrul UMFVBT sau au mentor/tutore din cadrul UMFVBT sau care au participat şi au obţinut certificatul de excelenţă la competiţiile „Marie Sklodowska Curie“ organizate de Comisia Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene au acces la programe postdoctorale de cercetare avansată în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români. Concursul are loc în limita locurilor scoase la concurs.

În cadrul UMFVBT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară în limba română.

UMFVBT și Școlile Doctorale ale acesteia facilitează accesul cercetătorilor postdoctorali la infrastructura de cercetare a universității. Participarea la programele postdoctorale nu afectează dreptul cercetătorilor postdoctorali de a încheia contracte de muncă, conform legislației în vigoare.

Activitatea cercetătorului postdoctorand este coordonată de un mentor, conducător de doctorat titular asociat unei școli doctorale din cadrul UMFVBT, altul decât conducătorul de doctorat al tezei de doctorat.

Mentorul asigură coordonarea științifică a activității cercetătorului postdoctoral și facilitează însușirea de către acesta a cunoștințelor unei cercetări științifice avansate conform standardelor și practicilor internaționale.

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii postdoctorale de cercetare avansată la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are la bază prevederile Legii nr. 199 din 4 iulie 2023 și Carta Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara.

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are dreptul să organizeze concurs de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Școlilor Doctorale, în cele trei domenii: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

Pentru sesiunea de admitere la studii postdoctorale de cercetare avansată din cadrul IOSUD UMF „Victor Babeș” din Timișoara, an universitar 2023-2024, conform  HCA nr. 28/24750/10.10.2023, au fost alocate 5 locuri de granturi postdoctorale de cercetare avansată în valoare de 10000 euro/grant, pentru tineri cercetători.