ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

 

 1. INTRODUCERE

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara organizează selecția partenerilor, organizații neguvernamentale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu:

 • OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021;
 • Metodologie de selecție a partenerilor, organizații neguvernamentale, pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 20142021, apelul de proiecte Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi.
 1. Date generale despre proiect

2.1  Obiectivul specific al apelului de proiecte:

Obiectivul apelului îl reprezintă îmbunătățirea politicilor și serviciilor pentru prevenirea bolilor și îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire a sănătății pentru grupurile vulnerabile.

2.2  Obiectivul general al proiectului

Este în concordanță cu obiectivul general al programului prin care se urmărește îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătății.

2.3  Scopul cererii de finanțare

Obținerea finanțării nerambursabile în vederea implementării proiectului „Extinderea serviciilor medicale si comunitare pentru persoanele afectate de boli rare”

2.4  Valoarea estimată a proiectului

Valoarea minimă a Grantului care poate fi solicitată de către organizația neguvernamentală, respectiv partener,  pentru implementarea proiectului, prin raportare la cursul InforEuro din luna întocmirii bugetului. Bugetul estimativ al proiectului se va definitiva ulterior, cu partenerii din proiect, în funcție de activității si responsabilitati.

 1. Activitățile în care va fi implicat partenerul

În funcție de specificul partenerului și experiența acestuia în proiecte similare, partenerul se va implica în activități care vizează:

A. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale integrate pentru pacienții, cu boli rare, inclusiv pentru cei din zone rurale izolate.

 • a. Organizarea online de grupuri lunare de pacienți cu același diagnostic rar, 5 zile/ luna, față în față si/sau online), cu participarea activa a medicilor de familie si a asistenților comunitari implicati in proiect pentru înțelegerea particularitatilor de ingrijire a pacientilor cu boli rare 
 • b. Realizarea unei aplicații pentru managementul de caz virtual pentru pacienții cu boli rare și testarea ei pentru un număr de 650 de pacienți vulnerabili, proveniti inclusiv din zone rurale izolate si comunitati romi.
 • c. Operationalizarea si acreditarea Centrului Național de Coordonare pentru bolile rare, conform legislației europene (Național Coordination Hub) pentru transfer de bune practici din ERN în sistemul național de sănătate.

B. Dezvoltarea serviciilor de formare în domeniul bolilor rare, dupa modelul norvegian

 • a.  Organizarea a 4 mese rotunde virtuale și 1 față-n față cu partenerul norvegian pentru dezvoltarea Planului de formare a medicilor de familie si a asistenților medicali comunitari, pentru o mai bună coordonare a diagnosticului si îngrijirii pacienților cu boli rare, folosind modelul norvegian. 
 • b. Implementarea Planului de formare pentru 100 de medici de familie si 500 de asistenti comunitari implicati in proiect.
 • c. Dezvoltarea de materiale informative privind managementul medical al bolilor rare pentru medicii de familie si asistentii comunitari.

      C. Promovare si diseminare a informatiilor relevante legate de implementarea proiectului

 • a. Organizarea a 6 workshop-uri online cu ERN și RareResourceNet – Rețeaua Europeană a Centrelor de Resurse pentru boli rare, pentru transferul de informatii catre sistemul național de sănătate.
 • b. Realizarea unui HUB de informare actualizat privind Centrele de expertiza acreditate, retelele europene de expertiza, implementarea si rezultatele proiectului. 
 • c. Organizarea a 2 conferinte de presa pentru promovarea proiectului (lansarea si finalizarea proiectului, pentru prezentarea rezultatelor).
 • d. Promovarea proiectului la alte evenimente legate de bolile rare (Ziua bolilor rare, Scoala de Boli rare pentru jurnalisti, Conferintele Societatii Romane de Genetica Medicala).
 1. Criteriile de selecție a partenerului și grila de evaluare cu punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte

Selectarea partenerului se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le vor depune la sediul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara:

• scrisoare de intenție (anexa 1)

• fișa partenerului (anexa 2)

• documentele din etapa de calificare a ofertanților (anexa 3)

Documentele trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile din fișa partenerului trebuie să fie completate integral. În scrisoarea de intenție și în fișa partenerului candidații vor menționa cel puțin o activitate cadru a proiectului, pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat.

 1. Documente  obligatorii

Candidații vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicității celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului, precum și documentele enumerate în anexa 3, după cum urmează:

 • Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada care în obiectul de activitate prestarea de activități de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener;
 • Enumerați proiectele  de finanțare/acord de parteneriat pentru a dovedi că ați implementat/implementați, sunteți/ ați fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanțate Granturile SEE și Norvegiene sau ați implementat cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabilă finanțat din fonduri europene (în calitate de beneficiar sau partener);
 • Situațiile financiar contabile (balanță, bilanț contabil) pe ultimii trei ani din care să rezulte veniturile, pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităților din proiect.

Aceste documente se prezintă in copie, semnate, ștampilate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.

 • Declarație pe propria răspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare, în cazul acestea se impun, precum și resursele umane necesare pe toată perioada de implementare a proiectului;
 • Documente resurse umane: CV-urile în format Europass (semnate și datate) ale persoanelor propuse ca personal implicat în proiect. Pentru fiecare persoană se va specifica poziția propusă în proiect;
 • Lista resurselor materiale deținute de potențialul partener și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (echipamente, vehicule, materiale etc).

Candidații vor depune la secretariatul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, documentația solicitată, începând de la data publicării prezentului anunț, până la data de 22.01.2021, ora 12.00.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba Română și vor fi depuse în forma precizată până la termenul limită prezentat în anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătură și ștampilă).

 1. Depunerea documentelor

Organizațiile interesate să participe la selecție vor transmite documentele solicitate pe adresa maria_puiu@umft.ro, cu mențiunea pentru selecția de partener în cadrul Programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei si creșterea incluziunii romilor – finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte: Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.

 1. Etapa de calificare si de evaluare a candidaților

În această etapă se va proceda la verificarea documentelor de calificare, conform anexei nr.3 și se va evalua îndeplinirea criteriilor menționate în anexa 4. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu, sau mai mare de 65 de puncte. Dosarele care vor obține mai puțin de 65 de puncte vor fi declarate respinse.

 1. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, printr-un anunț care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind participanții la procedură, admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia. Partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului.

 1. Soluționarea contestațiilor

Ofertanții care nu au fost selectați ca parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție, pot depune contestație în maxim doua  zile lucrătoare, de la data publicării listei pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, contestații care se soluționează în termen maxim de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestațiilor.

 1. Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la tel nr: 0745 138917, email maria_puiu@umft.ro
 1. Calendarul procedurii de selecție
 • Depunere documentație: 25.01.2021 ora 12.00 -termen limită
 • Evaluare documentație: 25.01.2021
 • Anunț candidați admiși: 26.01.2021
 • Depunere contestații: 27.01.2021
 • Soluționare contestații : 28.01.2021
 • Afișare rezultat final : 29.01.2021
 1. Anexe
 • Anexa 1 – model scrisoare de intenție
 • Anexa 2 – model fișa partener
 • Anexa 3 – grilă de evaluare etapa de calificare
 • Anexa 4 – grilă evaluare și selectare a candidaților

Notă: în cazul în care va exista o singură candidatură și aceasta va fi declarată admisă, din punct de vedere al documentelor de calificare și al grilei de evaluare, atunci afișarea rezultatului se va face în data de 26.01.2021.