INFORMAȚII PRIVIND PARTICIPAREA STUDENȚILOR LA EXAMENELE NEPROMOVATE DIN ANII ANTERIORI, AFERENTE SEMESTRULUI 1 ȘI A EXAMENELOR CONTRACTATE (CREDITE ÎN AVANS)

 

  • În vederea participării la examenele nepromovate din anii anteriori (credite restante) , examene de diferență, respectiv credite in avans, înscrierile studenților se fac prin depunerea cererii și a chitanței de achitare a taxei de participare la examen la secretariatele facultăților cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de examen.
  • Informațiile legate de beneficiar (sumă, cont) se găsesc pe site-ul umft.ro, secțiunea Plăți și taxe on-line.

▶  Sesiunea ordinară 10.06.2024-07.07.2024
▶  Sesiunea de restanțe 08.07.2027-14.07.2024
▶  Sesiunea de reexaminări pentru anii terminali 16.07.2024-18.07.2024
▶  Sesiunea de reexaminări cu excepția anilor terminali 02.09.2024-06.09.2024

📌 Cerere catalog credite restante-diferenta-avans

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ
SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ
SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE FARMACIE

INSTRUCȚIUNI PRIVIND DESFĂȘURAREA EXAMENELOR ÎN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Art. 1.  Instrucțiunile au drept scop asigurarea obiectivității examinării şi notării studenților și trebuie să fie cunoscute de către întreaga comunitate academică (cadre didactice şi studenţi).
Art. 2.  Examenele în cadrul studiilor universitare de licență se vor derula cu respectarea prevederilor  Regulamentului de organizare și desfășurare a activității profesionale în cadrul studiilor universitare de licență și respectiv, a Metodologiei de examinare și notare a studenților în cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT).
Art. 3.  Examenele teoretice se organizează on-site pe serii sau/și discipline cu respectarea regulilor de distanțare socială, precum și a măsurilor de prevenție și siguranță medicală.
Art. 4.  Programarea examenelor se face de comun acord între studenți și titularul de curs și se va transmite la decanatul facultății de către titularul de curs/studenți, după caz.
Art. 5.  În condițiile desfășurării examenelor teoretice on-site  sub formă de test grilă:
(1) Studenții vor completa formularul de răspuns, format A4, prezentat în Anexele 1 și 3 ale Metodologiei de examinare și notare a studenților în cadrul UMFVBT.
(2) La completarea formularului de răspuns, în Anexa 1 se vor marca răspunsurile corecte cu X, iar cele false cu linie orizontală iar în Anexa 2 se vor înnegri complet elipsele corespunzătoare răspunsurilor corecte, fără a depăşi marginile acestora, iar elipsele corespunzătoare răspunsurilor greşite se vor lăsa albe.
(3) Este recomandată utilizarea preferențială a Anexei 2 ca formular de răspuns, fiind similară grilei completate în cazul examenului de rezidențiat.
(4) Corectarea grilelor se va face în conformitate cu sistemul de punctaj utilizat la examenul de rezidențiat prezentată în Metodologia de examinare și notare a studenților în UMFVBT.
Art. 6.
(1)       Examenul practic este obligatoriu şi se susţine în timpul ultimului stagiu/ultimei săptămâni din semestru sau în sesiunea ordinară, după caz.
(2) Examenul practic se va desfăşura în conformitate cu specificul disciplinei cu respectarea similitudinii între metoda de predare utilizată în timpul semestrului și metoda de examinare.
(2)       Examenul practic va fi susținut și notat în prezența titularului de curs și a asistenților de grupă. Examenul practic nu se contestă.
(3)       Se pot susține maximum 2 examene practice într-o zi.
(4)       Pentru studenţii care nu au promovat examenul practic în sesiunea ordinară, acesta poate fi susţinut din nou în sesiunea de restanţe și respectiv, în cazul nepromovării/neprezentării, în sesiunea de re-examinare.
(5)       Prezentarea la examenul practic și/sau teoretic nu se intercondiționează. Examenul practic și examenul teoretic scris/oral promovat de către un student este recunoscut pentru viitoarele sesiuni, cu excepția situațiilor în care studenții solicită re-examinare în vederea reconsiderării calificativului.
Art. 7.  Aceste Instrucțiuni pot fi completate/modificate în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Prorector didactic,
Prof. univ. dr. Daniel Florin LIGHEZAN
Rector,
 Prof. univ. dr. Octavian Marius CREȚU
PROGRAMARE EXAMENE

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2024

SESIUNEA IANUARIE – FEBRUARIE 2024

PROGRAMARE RESTANȚE

SESIUNEA IULIE 2024

SESIUNEA FEBRUARIE 2024

PROGRAMARE REEXAMINĂRI

SESIUNEA IULIE 2024

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024