Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timişoara
Telefon: 0256/494604
E-mail: sbarcea.laura@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: sbarcea.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: udrescu.lucretia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: caunii.angelica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: camelia.oprean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplinele de Analiza medicamentului, Chimia factorilor de mediu, igienă, nutriţie, Istoria farmaciei se regăsesc în planul de învăţământ încă de la înfiinţarea Facultăţii de Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, în 1991. Iniţial, în planurile de învăţământ, denumirea disciplinei Analiza medicamentului a fost Controlul medicamentului, păstrată până în anul 2006. Chimia mediului și alimentului prezentă inițial sub denumirea Chimie sanitară, a devenit, începând cu anul universitar 2019-2020, Chimia factorilor de mediu, igienă, nutriţie.

Dezvoltarea disciplinelor Analiza Medicamentului și Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriție a fost asigurată prin munca dedicată a prof. univ. dr. Szabadai Zoltán care a coordonat disciplinele și a construit, împreună cu membrii colectivului, tematicile de curs, respectiv lucrări practice, a urmărit dotarea laboratorului disciplinei pentru buna desfăşurare a activităţii didactice şi de cercetare şi instruirea eficientă a studenţilor Facultăţii de Farmacie. În prezent, în cadrul disciplinei își desfășoară activitatea prof. univ. dr. Laura Sbârcea, conf. univ. dr. Angela Caunii, prof. univ. dr. Lucreția Udrescu și șef lucrări dr. Camelia Oprean. Începând cu anul universitar 2023-2024 denumirea disciplinei a devenit Catedra universitară Analiza medicamentului, Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriție.

Analiza medicamentului este o disciplină de specialitate farmaceutică, obligatorie, esenţială dezvoltării profesionale complete a viitorului farmacist. Este o ştiinţă pluridisciplinară care se studiază pe parcursul primului semestru al anului V de studii, care integrează cunoştinţele dobândite la disciplinele de Chimie analitică, Chimie fizică, Chimie organică, Chimie farmaceutică, Tehnologie farmaceutică şi le aplică în controlul analitic al medicamentelor. Aceste consideraţii susţin importanţa disciplinei, reflectată în prezenţa acesteia în examenul de obţinere a licenţei de farmacist, dar şi în examenul de rezidenţiat în Farmacie.

Disciplina cuprinde cursul şi lucrările practice de Analiza medicamentului pentru studenţii anului V ai Facultăţii de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile română şi franceză (semestrul I) și pentru studenții anului III al programului de studii de scurtă durată Asistenţă de Farmacie (semestrul I). Obiectivele principale ale disciplinei Analiza medicamentului sunt formarea gândirii în metodologia de analiză şi control a substanţelor medicamentoase şi a formelor farmaceutice în care acestea sunt condiţionate şi dobândirea abilităţilor practice necesare acestei analize. Cursul de Analiza medicamentului abordează descrierea metodelor moderne fizico-chimice de analiză, a metodelor separative, cu menționarea avantajelor, limitelor, particularităților și aplicabilității acestora în controlul calității preparatelor farmaceutice, precum și exprimarea rezultatelor analizei. Lucrările practice de Analiza Medicamentului, corelate cu tematica cursului, urmăresc însuşirea și aplicarea de către studenţi a metodologiei de analiză, incluzând identificarea substanţelor active şi determinarea lor cantitativă ca atare, precum şi din formele farmaceutice în care se condiţionează.

Analiza produsului dermatocosmetic este o disciplină de specialitate destinată programului de licență de scurtă durată Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, studiată pe parcursul semestrului I al anului III de studii. Obiectivele generale ale acesteia sunt reprezentate de înțelegerea conceptului de calitate a produsului dermatocosmetic și însuşirea, de către studenţi, a tehnicilor de analiză şi control a substanţelor cu relevanţă dermatocosmetică şi a formelor farmaceutice și formulărilor cosmetice corespunzătoare, precum și dobândirea de abilităţi practice în vederea realizării acestei analize. Tematicile abordate la curs vizează familiarizarea studenților cu conceptul de control de calitate al produsului cosmetic, cu reglementările legislative în privința substanțelor interzise sau restricționate în produsul cosmetic, cu principalele metodele de analiză utilizate în controlul analitic al formulărilor cosmetice precum și în analiza diferiților constituienți ai acestora: conservanți, surfactanți, filtre UV etc. În timpul lucrărilor practice studenții realizează analiza și controlul substanțelor active și a altor ingredienți ai produsului cosmetic urmând un protocol dat. Cunoștințele și competențele dobândite prin studiul acestei discipline iși vor găsi aplicabilitatea în activitatea profesioanlă a absolvenților în laboratoarele de analiză și în unitățile de producție a produselor cosmetice și de igienă.  

Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriţie se adresează studenților anului III ai Facultății de Farmacie, formaţiunile de studiu în limbile româna şi franceză, studiindu-se în sementrul al II-lea. Cursul are următoarele obiective: prezentarea şi analiza impactului unor factori de mediu asupra sănătăţii omului, cunoaşterea metodelor de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu, cunoaşterea afecţiunilor produse de prezenţa  diferitelor substanţe chimice anorganice şi organice în apa potabilă în contextul expunerii  de lungă durată la aceste substanţe, analiza nutrienţilor precum şi analiza proceselor de alterare a diferitelor alimente şi controlul chimic al alterării, prezentarea metodelor analitice de depistare a reziduurilor de pesticide în alimente, şi a informaţiilor despre aditivii alimentari, prezentarea cazurilor tipice de intoleranţă şi îmbolnăviri de origine alimentară, precum şi metodele de analiză a diferitelor tipuri de noxe din mediul ambiant. În cadrul lucrărilor practice, studenţii fac cunoştinţă cu metodele de analiză chimică utilizate pentru controlul factorilor de mediu. Se efectuează practic analiza acestor factori (apă, produse alimentare) atât din punct de vedere al compoziţiei chimice normale, cat, mai ales, a compoziţiei chimice anormale. Obiectivul esenţial al disciplinei de Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriţie, prin întreaga activitate,  rămâne cel de a pregăti specialişti competenţi în domeniul  farmaceutic, astfel încât aceştia, la finalizarea studiilor, să facă faţă tuturor exigenţelor actuale şi să se adapteze cu uşurinţă diferitelor locuri de muncă din domeniul farmaceutic şi medical din ţară şi de peste hotare.

Disciplina Elemente de nutriție se adresează studenților de anul II din cadrul programului de licență de scurtă durată Asistență de Farmacie (semestrul I) și Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (semestrul I). Disciplina are ca obiectiv major informarea studenților privind principiile corecte de nutriție, așa cum au fost formulate de profesioniști din domeniul sănătății, pe baza unor acumulări de evidențe științifice, pe principii de biochimie, evitând sursele de natură strict publicitară. Obiectivele specifice sunt: informarea corectă privind nutriția umană și impactul ei asupra sănătății organismului, respectiv asupra sănătății pielii, pornind de la principiile alimentației echilibrate, rolul nutrienților în sănătate,  principiile metabolismului energetic, hidroelectrolitic și acido-bazic  și ajungând  la dietoterapia diverselor grupe de  vârstă și a etapelor fiziologice. De asemenea, este abordată și dietoterapia în cazul unor patologii ce necesită o dietă aparte precum boli cardiovasculare, renale, obezitatea, sindroame de malabsorbție, intoleranțe digestive și alergii alimentare, diabetul zaharat, afecțiuni dermatologice. Disciplina își propune ca studenții să dobândească abilitatea de a utiliza concepte științifice în domeniul nutriției, capacitatea de a consilia pacientul țintit, aplicat și onest privind eficacitatea reală a suplimentelor alimentare farmaceutice, puse în balanță cu eficacitatea stilului de viață echilibrat și activ și totodată de a contribui activ la consilierea consumatorilor în scopul creșterii calității vieții prin promovarea unui stil de viață sănătos.

În ceea ce priveşte cursurile opţionale, în cadrul cursului de Istoria farmaciei dedicat studenților anului I ai Facultății de Farmacie și ai programului de licență de scurtă durată Asistență de Farmacie (semestrul I), se studiază Farmacia universală de-a lungul secolelor şi Farmacia Românească de la apariţia ei până în actualitate.

Cadrele didactice ale diciplinei Analiza medicamentului și Chimia factorilor de mediu, igienă și nutriţie au fost și sunt implicate în activități didactice postuniversitare destinate farmaciștilor rezidenți în specialitatățile Farmacie generală și Laborator farmaceutic, farmaciștilor practicieni, prin ofertele de cursuri postuniversitare ale disciplinei și studenților masteranzi ai programului de studii masterale Formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic.

Activitatea de cercetare a membrilor disciplinei vizează irmătoarele direcţii de cercetare: (1) dezvoltarea şi validarea de metode analitice aplicabile în controlul de calitate al formelor farmaceutice, (2) modularea proprietăților fizico-chimice și biofarmaceutice ale substanţelor medicamentoase, (3) evaluarea compatibilității substanțelor medicamentoase cu excipienții (studii de proformulare), (4) studiul interacțiunilor medicamentoase, (5) repoziționarea medicamentelor, (6) analiza de date farmaceutice în farmacia de precizie și de sistem.

Materiale didactice pentru studenți
  1. Zoltan Szabadai, Laura Sbârcea, Lucreția Udrescu. Analiza fizică și chimică a medicamentului. Editura Victor Babeș, colecția Academica, Vol.1 – 2016. ISBN 978-606-786-020-7
  2. Zoltan Szabadai, Laura Sbârcea, Lucreția Udrescu. Analiza fizică şi chimică a medicamentului, Editura Victor Babeș, colecția Academica, Vol 2 – 2021. ISBN 978-606-786-239-3
  3. Lucreția Udrescu, Zoltan Szabadai. Analiza medicamentului. Îndrumător de lucrări practice. Editura Mirton, Timișoara, 2009, ISBN 978-973-52-0676-5
  4. Caunii A, Oprean C, Szabadai Z, Notiuni de chimia si igienea apei si alimentului, Editia a 2-a revizuita, Editura Victor Babes, Timisoara, 2016, 300 p., ISBN 978-606-786-014-6.
  5. Caunii A, Oprean C, Chimia apei si a alimentului. Metode de analiza si elemente de dietoterapie, Editura Victor Babes, Timisoara, 2016, 141 p., ISBN 978-606-786-017-7.
Galerie foto