Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256/204476, int. 483
E-mail: afulias@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon:  0256/204476, int. 483

📧 Email: afulias@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: fborcan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: axente.carmen@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256/494604

📧 Email: circioban.denisa@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Chimia analitică, ca disciplină fundamentală, este o ramură a chimiei ce dezvoltă şi aplică metode, protocoale şi strategii în vederea obţinerii de informaţii cu privire la structura compoziţională a unui amestec. Procesele de separare vizează izolarea analiţilor din amestecuri de diverse complexităţi, în vederea realizării analizei calitative (se identifică analiţii respectivi), respectiv a analizei cantitative clasice şi instrumentale (se determină cantitatea fiecărui analit din probă). Fundamentele teoretice şi practice ale chimiei analitice îşi găsesc aplicabilitate în numeroase ramuri ştiinţifice şi tehnice, dar şi în domeniul medical şi farmaceutic. Deoarece compuşii de interes farmaceutic trebuie să respecte o serie de criterii de puritate, însuşirea principiilor teoretice şi practice ale chimiei analitice este foarte importantă în procesul de formare a farmaciştilor.

SCURT ISTORIC AL DISCIPLINEI

În cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Disciplina de Chimie analitică  este încadrată în Departamentul I Farmacie, alături de celelalte discipline fundamentale. În cadrul ciclului de licenţă (Farmacie), Chimia analitică se studiază pe parcursul a trei semestre, în semestrul al II-lea din anul I (curs şi lucrări practice de Chimie analitică calitativă), semestrul I din anul II (curs şi lucrări practice de Chimie analitică cantitativă), respectiv semestrul al II-lea din anul II (curs şi lucrări practice de Chimie analitică şi analiză instrumentală). Colectivul disciplinei asigură şi desfăşurarea cursului şi lucrărilor practice de Tehnici de analiză instrumentală, fiind adresat studenţilor din anul I, semestrul I de la specializarea Asistenţă de Farmacie (extensie Lugoj).

În prezent, disciplina de Chimie analitică este formată din Prof.univ.dr. Adriana-Violeta Ledeţi (cadru titular din 2005, şef de disciplină), Conf.univ.dr. Florin Borcan (cadru titular din 2014), Ş.l.dr.farm. Denisa-Laura Cîrcioban (cadru didactic suplinitor din septembrie 2016, în present titular), respectiv Asist.univ.dr. farm. Carmen Tomoroga (cadru titular din septembrie 2018). În cadrul disciplinei, de-a lungul timpului, au mai activat şi regretata Prof.univ.dr. Veronica Chiriac, regretatul Prof.univ.dr. Dumitru Tiţa, dar şi Ş.l.dr. Gabriel Balea, Ş.l.dr. Adrian Grozav, Ş.l.dr. Vicenţiu Vlaia, respectiv Ş.l.dr. Ion Bogdan Tiţa.

La Facultatea de Farmacie, Chimia Analitică, ca disciplină de învăţământ, se predă de la înfiinţarea facultăţii, anul 1991 pentru secţia Română, respectiv anul 1998 pentru secţia Franceză. Încă din primii ani de existenţă ai disciplinei, efortul principal a fost îndreptat spre crearea unor condiţii optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ: amenajarea sălilor de lucrări practice, dotarea cu aparatură, reactivi şi material didactic.

Activitatea didactică a constituit în permanenţă o preocupare de bază a disciplinei, care s-a străduit să perfecţioneze procesul de învăţământ, în aşa fel încât studenţii să poată aplica cunoştinţele dobândite aici în cadrul disciplinelor de specialitate din anii superiori, precum şi în practica şi cercetarea farmaceutică. Ţinând cont că disciplina de Chimie Analitică face parte din categoria disciplinelor fundamentale, obiectivul major al cursurilor şi lucrărilor practice a fost şi este reprezentat de furnizarea noţiunilor teoretice de bază, respectiv formarea de deprinderi practice, necesare unui viitor farmacist, precum şi unor discipline ca: Analiza medicamentului, Tehnică farmaceutică, Toxicologie, etc. În acest scop s-au elaborat cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice necesare pregătirii studenţilor celor două secţii: română şi franceză.

Din anul 2021, studentii Facultăţii de Farmacie au în curriculă şi disciplina de MATEMATICĂ – INFORMATICĂ. INFORMATICĂ MEDICALĂ. BIOSTATISTICĂ.

Prin însușirea conceptelor teoretico-metodologice incluse în disciplina Matematică – informatică. Informatică medicală. Biostatistică, studenţii dobândesc un bagaj de cunoştinţe de bază, care le va permite ulterior să compare, să observe asemănări şi deosebiri, respectiv să clasifice noţiunile studiate folosind unul sau mai multe criterii explicite sau implicite, luate simultan sau separat. Studenții vor fi capabili să folosească reguli de generare logică a reperelor sau a formulelor invariante în analiza de probleme, respectiv să utilizeze scheme logice şi diagrame logice de lucru în rezolvarea de probleme.

Direcţiile majore de cercetare dezvoltate în cadrul disciplinei se axează pe studiul substanţelor biologic active, după cum urmează:

– Studiul compatibilităţii unor substanţe de interes farmaceutic cu diverşi excipienţi folosind tehnici de analiză instrumentală (analiză termică, spectroscopie FTIR, PXRD, SEM etc.), precum şi evaluarea interacţiunilor fizico-chimice induse termic între constituenţii formelor farmaceutice solide comerciale;

– Obţinerea şi caracterizarea unor aducţi supramoleculari (combinaţii complexe, complecşi de tip gazdă-oaspete şi aducţi binari de tip cocristale/săruri) ai unor substanţe biologic-active şi caracterizarea fizico-chimică a acestora prin tehnici instrumentale;

– Evaluarea stabilităţii termice folosind metode cinetice moderne în elucidarea mecanismului de descompunere şi a timpului de viaţă (shelf-life) a unor compuşi biologic activi, a formelor galenice corespunzătoare sau a compuşilor cu potenţială activitate biologică;

– Descoperirea unor noi substanţe biologic active, folosind modelarea computaţională bazată pe relaţii cantitative între structura chimică a compuşilor studiaţi şi activitatea lor biologică;

– Obţinerea şi caracterizarea unor nanostructuri polimerice utilizabile ca transportori de medicamente.

Administrarea trans-cutanată pentru tot mai multe medicamente, utilizarea unor mediatori care facilitează transportul transmembranar, ţintit, al substanţelor biologic active, precum şi optimizarea biodisponibilităţii unor compuşi naturali cu potenţial farmaceutic demonstrat prin diverse modificări structurale sunt doar câteva dintre provocările transdisciplinare (medicină-farmacie-biologie-chimie) ale ultimului deceniu. La nivelul disciplinei există colaborări cu colegii din cadrul disciplinelor de Chimie farmaceutică, Imunologie şi Toxicologie pentru caracterizarea fizico-chimică şi testarea in vitro şi in vivo a noilor compuşi obţinuţi prin sinteză.

Activitatea științifică și colaborări

Membrii disciplinei de Chimie analitică sunt autori principali şi coautori la peste 160 de articole ştiintifice publicate în reviste cotate ISI.

Există colaborări ştiinţifice cu cadre didactice şi cercetători din cadrul UMFT, dar şi din alte instituţii de prestigiu din ţară:

 • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie (conf.univ.dr.habil. Gabriela Vlase, prof.univ.dr.habil. Titus Vlase, prof.univ. emerit dr. Nicolae Doca);
 • Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (ş.l.dr. ing. Vasile-Nicolae Bercean, conf.dr. ing. Radu Lazău, conf.univ.dr. Cornelia Muntean)
 • Universitatea Bucureşti (prof.univ.dr. S. Avram).

Direcţiile majore de cercetare dezvoltate în cadrul disciplinei se axează pe studiul substanţelor biologic active, după cum urmează:

 • Studiul compatibilităţii unor substanţe de interes farmaceutic cu diverşi excipienţi folosind tehnici de analiză instrumentală (analiză termică, spectroscopie FTIR, PXRD, SEM etc.), precum şi evaluarea interacţiunilor fizico-chimice induse termic între constituenţii formelor farmaceutice solide comerciale;
 • Obţinerea şi caracterizarea unor aducţi supramoleculari (combinaţii complexe, complecşi de tip gazdă-oaspete şi aducţi binari de tip cocristale/săruri) ai unor substanţe biologic-active şi caracterizarea fizico-chimică a acestora prin tehnici instrumentale;
 • Evaluarea stabilităţii termice folosind metode cinetice moderne în elucidarea mecanismului de descompunere şi a timpului de viaţă (shelf-life) a unor compuşi biologic activi, a formelor galenice corespunzătoare sau a compuşilor cu potenţială activitate biologică;
 • Descoperirea unor noi substanţe biologic active, folosind modelarea computaţională bazată pe relaţii cantitative între structura chimică a compuşilor studiaţi şi activitatea lor biologică (colaborare de peste 5 ani cu Universitatea din Bucureşti);
 • Obţinerea şi caracterizarea unor nanostructuri polimerice utilizabile ca transportori de medicamente.

Administrarea trans-cutanată pentru tot mai multe medicamente, utilizarea unor mediatori care facilitează transportul transmembranar, ţintit, al substanţelor biologic active, precum şi optimizarea biodisponibilităţii unor compuşi naturali cu potenţial farmaceutic demonstrat prin diverse modificări structurale sunt doar câteva dintre provocările transdisciplinare (medicină-farmacie-biologie-chimie) ale ultimului deceniu. La nivelul disciplinei există colaborări cu colegii din cadrul disciplinelor de Chimie farmaceutică, Imunologie şi Toxicologie pentru caracterizarea fizico-chimică şi testarea in vitro şi in vivo a noilor compuşi obţinuţi prin sinteză.

Membrii disciplinei de Chimie analitică sunt în permanenţă conectaţi la noutăţile din domeniul analizei instrumentale moderne; astfel, prin colaborările noastre cu colegi din cadrul altor departamente ale universităţii, caracterizăm probe complexe prin analiză termică, HPLC, evaluăm mărimea şi stabilitatea unor nanostructuri utilizabile ca transportori de medicamente şi efectuăm studii de comportare termică al probelor, iar începând cu anul 2016, identificăm compuşi macromoleculari (în special proteine, glucide) prin tehnica MALDI-TOF/TOF şi realizăm analize de citometrie în flux.

PROIECTE DE CERCETARE

Membrii disciplinei de Chimie analitică au participat activ în cadrul mai multor proiecte de cercetare, dintre care se pot aminti:

 1. Cercetător postdoctoral, prof. univ. dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PN-III-P1-1.1- TE-2016-1165 “Hyphenated and complementary instrumental techniques for analysis, control and recovery of bioactive compounds used in hormone therapies”, director de proiect conf.univ.dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin, perioada de finanţare: 24 luni, 450.000 lei, 2018-2020.
 2. Membru în echipă, asist.univ.dr. Cîrcioban Denisa-Laura, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PN-III-P1-1.1- TE-2016-1165 “Hyphenated and complementary instrumental techniques for analysis, control and recovery of bioactive compounds used in hormone therapies”, director de proiect conf.univ.dr. Ledeţi Ionuţ-Valentin, perioada de finanţare: 24 luni, 450.000 lei, 2018-2020.
 3. Membru în echipă, asist.univ.dr. Cîrcioban Denisa-Laura, Proiectul de cercetare PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354 “Betulin and gold nanoparticles – based formulations in preventing skin aging”, 2016-2018.
 4. Director de proiect, conf. univ. dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PNII-RU-TE-2014-4-0515 „Neurodegeneration and Brain Diseases: A new instrumental approach of analysis and development of pharmaceutical formulations”, Perioada de finanţare: 24 luni, 495.000 lei, 2015-2017.
 5. Membru în echipă, asist.univ.dr. Cîrcioban Denisa-Laura, Proiectul de cercetare Tinere Echipe- PNII-RU-TE-2014-4-0515 „Neurodegeneration and Brain Diseases: A new instrumental approach of analysis and development of pharmaceutical formulations”, Perioada de finanţare: 24 luni, 495.000 lei, 2015-2017.
 6. Director de proiect, conf. univ. dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Programul Parteneriate în cercetarea fundamentalǎ inovativǎ UMFT, III-C1-PCFI-2014/2015, Proiect SYNTANTITUM, „Sinteza unor compuşi cu potenţială activitate antitumorală prin reacţii de derivatizare şi caracterizarea acestora prin tehnici hifenate. Evaluarea activităţii antiangiogenice, antineoplazice şi antiinflamatoare”, 30000 euro, 2014-2015.
 7. Membru în echipă, prof.univ.dr. Ledeţi Adriana-Violeta, Programul PIII-C3-PCFI-2016/2017-02, „Cercetări fundamentale interdisciplinare privind monitorizarea, evaluarea şi corelarea proceselor litogenice cu aspectele etiopatogenice prin screening instrumental inovativ (STONES)”, finanţare totală 135.000 RON;director de proiect: conf.univ.dr. Ionuţ-Valentin Ledeţi
 8. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Implementarea unor noi directii de biosinteză cu dublă funcţionalizare pentru triterpene pentaciclice cu potenţial antitumoral”, 5000 euro, 2013, finanţator: UMF Timişoara, grant competiţie internă 15250 / 19.12.2012.
 9. Proiect de cercetare bursă POSDRU, conf. univ. dr. Ledeţi (Fuliaş) Adriana-Violeta, Proiectul POSDRU/159/1.5/S/136893, Nr. 3975 / 12.05.2014 – 17 luni „Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică de noi co-cristale farmaceutice”
 10. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, „Studiul termic şi cinetic al unor substanţe cu potenţial bio-farmaceutic din clasa triazolilor şi triterpenelor”, Contract de Grant Nr. 15250 / 19.12.2012 UMFT, 5000 euro, 2013.
 11. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Nanocapsule polieter-uretanice utilizate ca vehicule de transport transdermic pentru substanţe biologic active”, valoare 300.000 lei, 2010-2012, finanţator: CNCSIS, grant RU-PD586 / 2010.
 12. Director de proiect, Ş.l. dr. Borcan Florin, „Nanotehnologii de poliuretani acoperiţi cu strat antimicrobian”, valoare 32.000 lei, 2007-2008, finanţator: CNCSIS, grant TD137 / 2007.
 13. Director de proiect, conf. univ. dr. Fuliaş Adriana-Violeta, Proiect CNCSIS „Tineri Doctoranzi” – TD – competiţia septembrie 2007; TD-513, „Stabilitatea termică a unor substanţe cu acţiune farmaceutică şi a formelor galenice corespunzătoare”
Pentru studenți

Pentru pregătirea individuală, studenţii au la dispoziţie versiunea imprimată a imaginilor proiectate în timpul predării cursurilor, precum şi o serie de cărţi:

 1. A. Ledeţi, „Chimie Analitică Calitativă”, Editura Mirton, Timişoara, 2016;
 2. A. Ledeţi, „Chimie Analitică Cantitativă”, Editura Mirton, Timişoara, 2016;
 3. A. Ledeţi, C. Axente, D. Cîrcioban, I. Ledeţi, F. Borcan, „Chimie Analytique Quantitative”, Editura Mirton, Timişoara, 2018;
 4. A. Ledeţi, D. Cîrcioban, I. Ledeţi, „Bazele practice ale analizei chimice calitative”, Editura Mirton, Timişoara, 2018;
 5. A. Ledeţi, C. Axente, „Chimie Analytique Qualitative”, Editura Mirton, Timişoara, 2018;
 6. I. Julean şi Alina Rotărescu, „Chimie Analitică”, Ed. Mirton Timişoara, 1997;
 7. L. Roman şi R. Săndulescu, „Chimie Analitică, vol. 1. Analiza calitativă”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;
 8. L. Roman şi R. Săndulescu, „Chimie analitică, vol. 2. Analiza cantitativă”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;
 9. C. Liteanu, „Chimie analitică cantitativă. Volumetria”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964;
 10. L. Kékedy, „Chimie Analitică Calitativă”, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1982;
 11. Gr. Popa şi I.A. Paralescu, „Chimie Analitică”, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977;
 12. G. Nedea, „Chimie Analitică”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979;
 13. Crina-Maria Monciu, Alexandra Neagu, Angela Nedelcu, Corina Aramă şi Clementina Constantinescu, „Analiză Chimică în Controlul Medicamentului”, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005;
 14. F. W. Fifield and D. Kealey, „Principles and Practice of Analytical Chemistry”, International Textbook Company Limited, 1983;
 15. Jean- Luis Burgot, „Chimie Analytique et Equilibres Ioniques”, Ed. Tec&Doc, Paris, 2006;
 16. R. Kellner, J.M. Mermet, M. Otto, M. Valcarcel, H.M. Widmer, „Analytical Chemistry”, Willey-Vch Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004;
 17. V. Chiriac, G. Balea, V. Chiriac, „Analiza chimică calitativă”, Ed. Mirton Timişoara, 1995;
 18. Gh. Morait şi V. Turcule, „Chimie Analitică Calitativă”, vol. 1, Ed. Fundaţiei de Mâine, Bucureşti, 1994;
 19. B. Tilquin et al, „Analyse Chimique. Exercices Pratiques”, Ed. Frison Roche, 2-éme edition, 2002, Paris;
 20. C. Luca, Al. Duca, I. Al. Crişan, „Chimie analitică şi analiză instumentală”, 1983;
 21. Elena Jercan, „Metode de separare în chimia analitică”, 1983.