Înscrierea studenților la programele de studii universitare de licență, în anul universitar 2015-2016, indiferent de forma de finanțare

Inscrierea studenților[1] se efectuează prin completarea și semnarea Contractului de studii universitare de licență sau Actului adițional la Contractul de studii universitare de licență, după caz, formulare-tip[2] puse la dispoziția studenților de secretariatele facultăților.

Neînscrierea în termenul stabilit atrage exmatricularea pentru neînscriere.

 ACTE NECESARE:

 • Studenții An I
 1. Contractul de studii (formular-tip), completat și semnat, 2 exemplare
 • Studenții An II-VI
 1. Actul adițional la Contractul de studii (formular-tip), completat și semnat, 2 exemplare;
 2. Adeverință medicală[3], vizată de medicul din cadrul Dispensarului UMFVBT;
 3. Contract de practică și Caracterizarea/Evaluarea activității practice a studentului;
 4. Carnetul de student;
 5. Legitimația de transport.

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE :

Studenții An I:        

 1. conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăți, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar, întreorele 12.00-15.00,
 2. personal, la secretariatul facultății.

Studenții An II-VI:    –

 1. conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăți, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar, întreorele 12.00-15.00,
 2. personal / prin intermediul reprezentanților studenților.

 

Programul înscrierilor se aduce la cunoștința studenților, prin afișare la avizierul facultății și pe site.

Neplata de către studenții înscriși în anii II-VI a taxei de școlarizare, după trecerea unui termen de grație de o lună de la termenul prevăzut pentru plată, atrage exmatricularea pentru neplata taxei.

Taxa de școlarizare, pentru studenții români, înscriși în anii II-VI, se poate achita integral sau în două tranșe egale, în prima lună a fiecărui semestru.

Rector, 
Prof. univ. dr. Marius Raica         

Secretar șef universitate,
Jr. Miriam Cătană • [1] Conform Regulamentului de înscriere și înmatriculare a studenților, aprobat prin Hot. Senatului nr. 4/3433/23.04.2014.
 • [2] Contractul de studii universitare de licență și actul adițional au fost aprobate prin Hot. Senatului nr. 6/3595/31.03.2015.
 • [3] Pentru studenții români, adeverința se eliberează de medicul de familie, iar pentru studenții străini, de Dispensarul Universității.