1. INFORMAȚII GENERALE
  • Director proiect: Prof.univ.dr. Roxana Popescu

Cod final de înregistrare:

CNFIS-FDI-2024-F-0449

Denumire instituţie:

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ” VICTOR BABEŞ ” TIMISOARA

Titlu proiect:

Echitate, diversitate și incluziune în educația medicală

Domeniu vizat:

1.Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirii accesului la învăţământul superior

Bugetul aprobat:

360.000 LEI

Scopul proiectului:

Derularea unor activități specifice în vederea combaterii inegalității, promovării incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior de calitate, activități adresate atât studenților din cadrul instituției noastre și elevilor de liceu (în special celor proveniți din medii defavorizate), cât și cadrelor didactice preuniversitare.

2. OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ASUMATE

Nr. Crt.

Obiectiv Nomenclator Național – corelare

Detaliere Obiectiv specific

1

OG1.1.Promovarea ofertei

educaționale a universității

 Realizare materiale promoționale, Organizare de activități de orientare și consigliere profesională. Facilitarea procedurii de înscriere. Susținerea elevilor din mediile defavorizate

2

OG1.2.Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională

Creșterea capacității instituției de incluziune a studenților aflaţi în situaţii de risc și abandon universitar. Dezvoltarea capacității consilierilor de carieră. Organizarea de programe de consiliere, in vederea realizării unor proiecte care au drept scop incluziunea socială a studenţilor (inclusiv a celor din mediile defavorizate, precum si a celor sub-reprezentați). Dezvoltarea unor strategii și a unor planuri de îmbunătățire a echității în educație.

3

OG1.3.Acordarea de sprijin studenților din medii defavorizate

Organizarea de programe de tutoriat, în vederea realizării unor proiecte care au drept scop incluziunea socială a studenţilor (inclusiv a celor din mediile defavorizate, precum si a celor sub-reprezentati), pentru creșterea ratei de promovare a examenelor de finalizare a studiilor. Conștientizarea importanței derulării stagiilor de practică si internship, inclusiv a voluntariatului în vederea creșterii angajabilității. Organizarea de campanii de conștientizare cu privire la corelarea competentelor dobândite cu cerințele de pe piața muncii. -Organizarea de cursuri specifice pregatirii profesionale continue, in vederea adaptarii la dinamica mediului economic și social . 

4

OG1.4.Realizarea unui canal online – website pentru informare şi comunicare

Actualizare informaţii și realizare baze de date

Nr. Crt.

Denumire scurtă activitate

Detaliere Activitate

1

Realizare materiale promoționale

Realizare materiale promoționale – Se vor realiza 500 mape cu materiale promoționale. Membrii echipei și studentii voluntatri din proiect vor efectua campanii informative, on-site, la minim 20 licee din județele Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Hunedoara, Mehedinți și Dolj. Se vor disemina materialele promoționale, precum și filmul de prezentare a universității (realizat în cadrul proiectului FDI-2023 PROMEDSOC) și se va prezenta oferta educațională.

2

Organizare de activități de orientare și consiliere profesională

Absolvenții liceelor vizate, voluntari în proiect și responsabilul de de grup țintă, vor disemina materiale informative și vor menține legătura cu personalul didactic din liceele partenere, în vederea implicării grupurilor țintă la activitățile proiectului. Se va efectua evaluarea psiho-aptitudinală (aplicarea de minim 20 teste psihologice, în sistem on-line sau on-site), fișa personală (date anamnestice, acord evaluare, acord prelucrare date cu caracter personal). Pentru elevii din liceele partenere, în special pentru cei din grupul țintă, vor fi organizate 8 workshop-uri (dezvoltare personală, gestionarea stresului și a emoțiilor negative, orientare în carieră, meta competențele viitorului) (on-line sau on-site). De asemenea, pentru cadrele didactice din mediul preuniversitar se va organiza un workshop tematic (”Dezvoltarea personală și orientarea tinerilor în contextul dinamicii socio-economice”). Activitatea va implica consilieri din Centrul de Neuropsihologie și Medicină Comportamentală – NeuroPsyMed și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din cadrul UMFVBT

3

Facilitarea procedurii de înscriere

În cadrul campaniilor de promovare se va prezenta situația privind locurile la admiterea în cadrul UMFVBT pentru elevii din mediile defavorizate. De asemenea, studenții implicați în echipa de proiect vor asigura tutorat pentru elevii care doresc asistență și sprijin pentru procedura de înscriere.

4

Susținerea elevilor din mediile defavorizate

Pentru elevii cu rezultate foarte bune la învățătură, din liceele vizitate, se vor acorda 30 de premii în cuantum de 500 RON. De asemenea, vom acorda 10 burse private, prin atragerea de fonduri externe, de la parteneri economici. Se va acorda sprijin elevilor, în special a celor proveniți din medii defavorizate, în vederea creșterii calității și a ratei de promovare la examenul de admitere la facultățile din cadrul UMFVBT, prin susținerea a 10 cursuri on-line sau on-site, pentru explicații la biologie și chimie, precum și verificarea cunoștințelor dobândite. Se vor organiza manifestări on-site „Ziua portilor deschise” și 4 workshop-uri practice.

5

Creșterea capacității instituției de incluziune a studenților aflaţi în situaţii de risc și abandon universitar

Se va achiziționa o platformă specializată, indispensabilă pentru asistarea adolescenților în procesul de autocunoaștere, orientare școlară și profesională.

6

Dezvoltarea capacității consilierilor de carieră

Activitatea urmărește sprijinirea CCOC prin pregătirea consilierilor de carieră în scopul îmbunătățirii activității acestora prin participarea la cursuri de specialitate, precum și achiziția de cărți de specialitate.

7

Organizarea de programe de consiliere, in vederea realizării unor proiecte care au drept scop incluziunea socială a studenţilor (inclusiv a celor din mediile defavorizate, precum si a celor sub-reprezentați)

Se va efectua evaluarea psiho-aptitudinală (aplicarea de teste psihologice, în sistem on-line sau on-site), fișa personală (date anamnestice, acord evaluare, acord prelucrare date cu caracter personal). Chestionarele vor fi puse la dispoziție de către Centrul de Neuropsihologie și Medicină Comportamentală – NeuroPsyMed din cadrul UMFT. Vor fi organizate 3 workshop-uri care au drept scop incluziunea socială a studenților

8

Dezvoltarea unor strategii și a unor planuri de îmbunătățire a echității în educație

Se va elabora planul strategic al UMFVBT privind echitatea și incluziunea socială, precum și un ghid de incluziune socio-educațională.

9

Organizarea de programe de tutoriat, în vederea realizării unor proiecte care au drept scop incluziunea socială a studenţilor (inclusiv a celor din mediile defavorizate, precum si a celor sub-reprezentati), pentru creșterea ratei de promovare a examenelor de finalizare a studiilor

Se va lansa o competiție de proiecte, vizibila pe site-ul universității, pe pagina dedicată proiectului. Fiecare proiect va beneficia de sprijin pentru achiziționarea materialelor consumabile și reactivilor necesari părții practice de finalizare a lucrării de licență, Vor fi sprijinite 25 de proiecte

10

Conștientizarea importanței derulării stagiilor de practică si internship, inclusiv a voluntariatului în vederea creșterii angajabilității

Membrii echipei de proiect vor identifica potențiali parteneri sau colaboratori, din domeniul medico-farmaceutic, în vederea derulări unor programe de internship sau practică de specialitate. Se va organiza un workshop la care vor participa studenți/elevi/angajați și angajatori, având ca scop conștientizarea importanței activităților de practică, voluntariat sau internship

11

Organizarea de cursuri specifice pregatirii profesionale continue, in vederea adaptarii la dinamica mediului economic și social

Se vor organiza 4 workshop-uri practice în domenii medicale care utilizează tehnologii moderne de diagnostic și terapie.

12

Actualizare informaţii și realizare baze de date

Activitatea va urmări diseminarea informațiilor pe pagina dedicată proiectului din cadrul site-ului www.umft.ro, precum și generarea și actualizarea unei baze de date care să cuprindă informații cu privire la elevii și studenții din mediile defavorizate, în situații de risc sau abandon, dar și cu reprezentanții și cadrele didactice din liceele vizitate, conform legislației privitoare la prelucrarea datelor personale, în vigoare

Nr.crt

Activitatea aferentă

Detaliere rezultat specific

1

A.1.1.1 – Materiale promoționale

5 absolvenți implicați în activități de promovare în cadrul liceelor, 500 elevi informați, 20 licee vizitate, 500 mape

2

A.1.2.1. – Activități de dezvoltare, orientare și consiliere

20 elevi consiliați, 50 elevi participanți la cele 8 workshop-uri de orientare și consiliere în carieră, 50 cadre didactice învățământ preuniversitar implicate în cadrul workshop-ului ”Dezvoltarea personală și orientarea tinerilor în contextul dinamicii socio-economice”, 20 chestionare evaluare psiho-aptitudinală, 8 workshop-uri elevi, 1 workshop intitulat ”Dezvoltarea personală și orientarea tinerilor în contextul dinamicii socio-economice” pentru cadrele didactice preuniversitare,

3

A.1.3.1. – Tutorat privind înscrierea la facultate

500 elevi informați

4

A.1.4.1 – Susținere elevi cu rezultate foarte bune la învățătură pentru admitere și atragerea lor către cariera medicală

40 premii, 50 elevi participanți la cursurile de biologie/chimie și cele 4 workshop-uri practice, 10 cursuri biologie/chimie, Minim 20 de participanți de Ziua porților deschise, 4 workshop-uri practice elevi

5

A.2.3.1. – Activități de consiliere studenți

3 workshop-uri de dezvoltare profesională și orientare în carieră pentru studenți, 30 studenți participanți la cele 3 workshop-uri de dezvoltare profesională și orientare în carieră, 1 ghid „Incluziune socio-educațională”

6

A.3.1. – Realizărea unor proiecte care au drept scop creșterea ratei de promovare a examenelor de finalizare a studiilor

25 proiecte susținute cu materiale de laborator

7

A.3.2. – Contracte de colaborare și parteneriate

10 contracte colaborare cu instituții din domeniul medical public și privat, 1 workshop cu participarea studenților, elevilor, reprezentanți ai angajaților și angajtorilor, cu scopul de a conștientiza importanța experienței practice dobândite prin voluntariat, internship și stagii de practică

8

A.3.3.- Corelarea competențelor cu cerințele angajatorilor

3 workshop-uri privind competențele dobândite și corelate cu necesitățile pieței muncii, 30 studenți participanți

9

A.3.4. – Activități medicale de formare continuă

4 workshop-uri practice în domeniile medicale care utilizează tehnologii moderne de diagnostic și terapie, 20 studenți participanți la cele 4 workshop-uri practice