Beneficiarii acestui program sunt studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familiile cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Documente necesare întocmirii dosarului:

 1. Cerere tip (document atasat „model_cerere_euro_200.doc„);
 2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
 3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
 4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
 5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original;
 6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
 7. Adeverința eliberată de către Facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul 1), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul 1).

Documentele prevăzute la punctele 2) și 3) se vor depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original, iar persoanele care primesc dosarele vor confrunta actele cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece mențiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât și solicitantul.

Observaţii:

 • Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și se gospodăresc împreună.
 • Este asimilat termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună.
 • Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unui sau ambilor soți, ori dat în plasament familial, ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

Stabilirea numărului de beneficiari ai ajutorului financiar se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie în bugetul MEN, conform legislaţiei în vigoare.

Legislaţia în vigoare este:

 

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr.269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la HG nr.1294/2004, forma consolidată, pe care o vor depune, împreună cu dosarul cu actele doveditoare, la secretariatul facultăţii la care este înscris studentul.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar este stabilită în Hotărârea de Guvern nr. 395/2023.

Depunerea cererilor şi dosarelor cu actele doveditoare, privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul „EURO 200” se va face până la data de 22  mai 2023.

Analiza cererilor va fi făcută de comisia „EURO 200” constituită în cadrul UMFVBT:

 • Prorector Social Administrativ – prof.univ.dr. Dumitraşcu Victor
 • Consilier juridic – jr. Levai Codrina
 • Contabil sef – ec. Stepan Mihaela
 • Director Social Adm. – ing. Filip Graţiela Elena
 • Presedinte SSMT – student Handro Dorian Cristian