Examen Licență

PREVEDERI GENERALE

Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.E.C.Ș. nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior şi a metodologiei proprii aprobate de Senatul universitar prin prezentul Regulament.

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoția curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii.

Lucrările de licență vor fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate, conform Procedurii de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 29/4291/24.02.2021.

La programele de studii universitare de licență cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

La programele de studii universitare de licență cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din lucrările de licență se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă privind finalizarea studiilor, în termen de 30 de zile de la data finalizării examenului de licenţă, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.

Adeverinţa privind finalizarea studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi actul de studii.

În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate sau alte situații speciale), susținerea examenului de licență se poate desfășura on-line în baza unei proceduri proprii, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului universitar.

 
 • Examen Licență 2022

  EXAMEN DE LICENŢĂPROMOŢIA 2021-2022 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 Examen licență – proba practică și susținerea lucrării Rezultate proba practică și susținerea lucrării- FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 👉 Rezultate proba practică  – […]

   
 •  
 • Examen Licență 2021

  EXAMEN DE LICENŢĂPROMOŢIA 2020-2021SESIUNEA IULIE 2021/ IANUARIE 2022 Asigurarea suportului tehnic pentru proba scrisă În situația în care survin probleme de natură tehnică, pe parcursul probei scrise, vă rugăm să contactați […]

   
 •