EXAMEN DE LICENŢĂ
PROMOŢIA 2020-2021
SESIUNEA IULIE 2021/ IANUARIE 2022

Asigurarea suportului tehnic pentru proba scrisă 
În situația în care survin probleme de natură tehnică, pe parcursul probei scrise, vă rugăm să contactați echipa de suport la adresa:
 
 
IMPORTANT! 
Responsabilitatea conexiunii la Internet în vederea susținerii probei scrise aparține în totalitate candidatului
UMFVBT nu poate asigura suport în ceea ce privește conexiunea studentului la Internet sau problemele tehnice ale dispozitivului cu care studentul se conectează la proba scrisă.

↓ SESIUNEA IANUARIE 2022 ↓

📌 Topic: Prezentari orale_lucrari licenta BFKT_14.01.2022
Time: Jan 14, 2022 09:00 AM Bucharest 

Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/94089724740?pwd=UUFiSERBM2EvMXFqN054Um43Mk8zUT09

Meeting ID: 940 8972 4740
Passcode: 773772

 

📌 Topic: Nutriție și Dietetică – Prezentarea și susținerea lucrării de licență ianuarie 2022
Time: Jan 14, 2022 10:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97832300636?pwd=Yi9XRlNBa1doOEIxTHdWL0paYytUQT09

Meeting ID: 978 3230 0636
Passcode: 743112

↓ SESIUNEA IULIE/ SEPTEMBRIE 2021 ↓

 

Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6125/2016 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.E.C.Ș. nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior şi a metodologiei proprii aprobate de Senatul universitar prin prezentul Regulament.

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din promoția curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate pentru promoţia curentă.

Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.   

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii. 

Lucrările de licență vor fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate, conform Procedurii de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 29/4291/24.02.2021.

La programele de studii universitare de licență cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

La programele de studii universitare de licență cu 180-240 de credite transferabile, un procent de 10% din lucrările de licență se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.

După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă privind finalizarea studiilor, în termen de 30 de zile de la data finalizării examenului de licenţă, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.

Adeverinţa privind finalizarea studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi actul de studii.

În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate sau alte situații speciale), susținerea examenului de licență se poate desfășura on-line în baza unei proceduri proprii, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului universitar.

Lucrarea de licenţă se va elabora conform structurii și standardelor de redactare prevăzute în Metodologia de elaborare şi susţinere a lucrării de licenţă în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobată prin H.S. nr. 175/17456/25.11.2020.

Studenţii au obligația de a comunica Decanatului facultăţii, titlul lucrării de licenţă și acordul coordonatorului ştiinţific, până cel târziu la data de 1 iunie a penultimului an de studiu, anul V pentru programele de studiu Medicină și Medicină Dentară, respectiv al anului IV pentru Farmacie. (Anexa nr. 1)

Schimbarea de către student a temei şi/sau a coordonatorului ştiinţific se poate face o singură dată, după informarea şi cu avizul coordonatorului științific inițial, precum şi cu avizul Decanatului facultății. Schimbarea titlului şi a coordonatorului științific nu mai este posibilă începând cu cel de-al 2-lea semestru al ultimului an de studii.

Lucrările de licență, ce urmează a fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate, vor fi trimise pe e-mail în format Word fără bibliografie până cel târziu în data de 31.05.2021 pentru toate programele de studii din cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie la următoarele adrese:

Sesiunea I

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatul facultăţii, până la data de 01.06.2021, prin depunerea următoarelor documente:

 1. Lucrarea de licenţă, atât în format editabil cât și în format letric;
 2. Avizul îndrumătorului/coordonatorului ştiinţific după evaluarea raportului de similitudine (Anexa nr.2);
 3. Rezumatul lucrării de licență (Anexa nr. 3);
 4. Referatul lucrării de licență semnat de către coordonatorul/ii ştiinţific/i; (Anexa nr. 4);
 5. Certificatul de competenţă lingvistică, într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de către disciplina de profil a Universităţii;
 6. Declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării; (Anexa nr. 5);
 7. Cerere privind susținerea examenului de licență (pentru absolvenții din promoția curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare, dar nu au susținut examenul de licență), Anexa nr. 6.

Sesiunea a II – a

Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatul facultăţii, până la data de 17.12.2021, prin depunerea următoarelor documente:

 1. Lucrarea de licenţă, atât în format editabil cât și în format letric;
 2. Avizul îndrumătorului/coordonatorului ştiinţific după evaluarea raportului de similitudine (Anexa nr.2);
 3. Rezumatul lucrării de licență (Anexa nr. 3);
 4. Referatul lucrării de licență semnat de către coordonatorul/ii ştiinţific/i; (Anexa nr. 4);
 5. Certificatul de competenţă lingvistică, într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de către disciplina de profil a Universităţii;
 6. Declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării; (Anexa nr. 5);
 7. Cerere privind susținerea examenului de licență (pentru absolvenții din promoția curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare, dar nu au susținut examenul de licență), Anexa nr. 6.