Atribuțiile Consiliului Facultății de Medicină
 1. Aprobă planul strategic al Facultății, planul operațional anual al Facultății și strategia de cooperare academică internațională a Facultății, precum și măsurile propuse pentru implementare;
 2. Audiază în plen candidații pentru funcția de Decan și avizează participarea la concursul public a cel puțin doi candidați;
 3. Aprobă, la propunerea Decanului, structura, organizarea și funcționarea Facultății;
 4. Avizează prin vot secret, cu majoritate simplă, propunerea de înființare sau desființare a disciplinelor și departamentelor, precum și structura acestora;
 5. Precizează sarcinile didactice și de cercetare ale departamentelor;
 6. Validează desemnarea șefilor de discipline;
 7. Aprobă rapoartele de evaluare academică internă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice a programelor de studiu;
 8. Avizează înființarea,  modificarea sau desființarea programelor de studii gestionate de  Facultate;
 9. Controlează activitatea Decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a Facultății;
 10. Avizează propunerile anuale ale Decanului privind cifrele de şcolarizare şi formaţiunile de studiu;
 11. Avizează statele de funcţii ale Facultății și aprobă excepțiile în constituirea normelor didactice;
 12. Analizează oportunitatea asupra modificarii statelor de funcții propuse de unele discipline sau departamente, atunci cand acest lucru este justificat de interesele strategice ale Facultății;
 13. Avizează propunerile de scoatere la concurs a unor posturi didactice și avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; analizează oportunitatea asupra modificării posturilor propuse de departamente pentru scoaterea la concurs, în conformitate cu strategia de dezvoltare a Facultății, respectiv oportunitatea modificării componenței comisiilor de concurs propuse de la nivel de departament;
 14. Analizează raportul comisiilor de concurs și avizează rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice;
 15. Avizează angajarea specialiștilor cu valoare științifică recunoscută în domeniu, în calitate de profesori sau conferențiari asociați/invitați;
 16. Aprobă, în fiecare an, ofertele de cursuri postuniversitare propuse de Consiliile Departamentelor;
 17. Aprobă măsurile de organizare a examenului de licență;
 18. Avizează solicitarea de angajare a personalului didactic auxiliar formulată de conducerea departamentului;
 19. Decide asupra utilizării resurselor materiale și financiare puse la dispoziția Facultații prin hotărâre a Senatului;
 20. Avizează înființarea  de activități  pentru venituri extrabugetare;
 21. Aprobă raportul de clasificare a candidaților de la concursul pentru acordarea gradației de merit;
 22. Analizează rezultatele evaluării periodice colegiale a cadrelor didactice și rezultatele evaluării periodice de către studenți a cadrelor didactice și propune măsurile  care se impun;
 23. Aprobă propunerea de sancționare disciplinară a cadrelor didactice din cadrul Facultății, conform legii;
 24. Aprobă echivalarea studiilor, propusă de Comisia de echivalare a facultăţii,  pentru studenţii transferaţi de la alte universităţi;
 25. Aprobă comisiile de concurs pentru examenul de admitere şi examenul de licenţă.
Membrii Consiliului Facultății de Medicină

Nr.  crt.

Numele şi prenumele

 

1.

Prof. Univ. Dr. Timar Bogdan

Decan

2.

Prof. Univ. Dr. Marian Cătălin

Prodecan

3.

Prof. Univ. Dr. Balica Nicolae

Prodecan

4.

Ş.L. Dr. Iurciuc Stela

Prodecan

5.

Ş.L. Dr. Popescu Simona

Prodecan

6.

Prof. Univ. Dr. Bolintineanu Sorin

Director Dep. I

7.

Prof. Univ. Dr. Dema Alis

Director Dep. II

8.

Prof. Univ. Dr. Păunescu Virgil

Director Dep. III

9.

Prof. Univ. Dr. Anghel Andrei

Director Dep. IV

10.

Prof. Univ. Dr. Păuncu Elena-Ana

Director Dep. V

11.

Conf. Univ. Dr. Luca Constantin Tudor

Director Dep. VI

12.

Conf. Univ. Dr. Ivan Viviana Mihaela

Director Dep. VII

13.

Prof. Univ. Dr. Nussbaum Laura-Alexandra

Director Dep. VIII

14.

Prof. Univ. Dr. Munteanu Mihnea

Director Dep. IX

15.

Prof. Univ. Dr. Duță Ciprian

Director Dep. X

16.

Prof. Univ. Dr. Boia Eugen Sorin

Director Dep. XI

17.

Prof. Univ. Dr. Craina Marius

Director Dep. XII

18.

Conf. Univ. Dr. Fira Mlădinescu Ovidiu

Director Dep. XIII

19.

Prof. Univ. Dr. Licker Monica

Director Dep. XIV

20.

Conf. Univ. Dr. Andor Bogdan Corneliu

Director Dep. XV

21.

Conf. Univ. Dr. Amaricăi Elena Constanţa

Director Dep. XVI

22.

Conf. Dr. Șișu Alina

Membru ales – Dep. I

23.

vacant

Membru ales – Dep. II

24.

Prof. Univ. Dr. Neagu Adrian

Membru ales  – Dep. III

25.

Conf. Univ. Dr. Sturza Adrian

Membru ales  – Dep. III

26.

Conf. Univ. Dr. Șeclăman Edward

Membru ales  – Dep. IV

27.

Conf. Univ. Dr. Ioniță Ioana

Membru ales  – Dep. V

28.

Prof. Univ. Dr. Gaiță Dan Ion

Membru ales  – Dep. VI

29.

Prof. Univ. Dr.Vlad Adrian

Membru ales  – Dep. VII

30.

Prof. Univ. Dr. Jianu Dragos Cătălin

Membru ales  – Dep. VIII

31.

Conf. Univ. Dr. Bedreag Ovidiu

Membru ales  – Dep. X

32.

Prof. Univ. Dr. Gafencu Mihai

Membru ales  – Dep. XI

33.

Prof. Univ. Dr. Boia Mărioara

Membru ales  – Dep. XII

34.

Prof. Univ. Dr. Marincu Iosif

Membru ales  – Dep. XIII

35.

Conf. Univ. Dr. Fira Mlădinescu Corneluța

Membru ales  – Dep. XIV

36.

Ș.L. Dr. Florescu Sorin

Membru ales  – Dep. XV

37.

Ș.L. Dr. Popa Daniel

Membru ales  – Dep. XVI

38.

Ș.L. Dr. Gug Cristina

Invitat din partea sindicatului-fără drept de vot

39.

Ardelean Mircea

Student

40.

Biclea Cristian

Student

41.

Giurcă Alexandru

Student

42.

Handro Dorian

Student

43.

Lolescu Bogdan Mihai

Student

44.

Sturm Alexandru Ioan

Student

45.

Lerinț Alexandru

Student

46.

Rus Bianca Emanuela

Student

47.

Huidu Bianca

Student

48.

Iobb Patricia

Student

49.

Gug Miruna

Student

50.

Pane Valentina Roxana

Student

51.

vacant

Student

Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2022
Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2021