Atribuțiile Consiliului Facultății de Medicină
 1. Aprobă planul strategic al Facultății, planul operațional anual al Facultății și strategia de cooperare academică internațională a Facultății, precum și măsurile propuse pentru implementare;
 2. Audiază în plen candidații pentru funcția de Decan și avizează participarea la concursul public a cel puțin doi candidați;
 3. Aprobă, la propunerea Decanului, structura, organizarea și funcționarea Facultății;
 4. Avizează prin vot secret, cu majoritate simplă, propunerea de înființare sau desființare a disciplinelor și departamentelor, precum și structura acestora;
 5. Precizează sarcinile didactice și de cercetare ale departamentelor;
 6. Validează desemnarea șefilor de discipline;
 7. Aprobă rapoartele de evaluare academică internă în vederea autorizării provizorii, acreditării sau evaluării periodice a programelor de studiu;
 8. Avizează înființarea,  modificarea sau desființarea programelor de studii gestionate de  Facultate;
 9. Controlează activitatea Decanului și aprobă rapoartele anuale ale acestuia privind starea generală a Facultății;
 10. Avizează propunerile anuale ale Decanului privind cifrele de şcolarizare şi formaţiunile de studiu;
 11. Avizează statele de funcţii ale Facultății și aprobă excepțiile în constituirea normelor didactice;
 12. Analizează oportunitatea asupra modificarii statelor de funcții propuse de unele discipline sau departamente, atunci cand acest lucru este justificat de interesele strategice ale Facultății;
 13. Avizează propunerile de scoatere la concurs a unor posturi didactice și avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; analizează oportunitatea asupra modificării posturilor propuse de departamente pentru scoaterea la concurs, în conformitate cu strategia de dezvoltare a Facultății, respectiv oportunitatea modificării componenței comisiilor de concurs propuse de la nivel de departament;
 14. Analizează raportul comisiilor de concurs și avizează rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice;
 15. Avizează angajarea specialiștilor cu valoare științifică recunoscută în domeniu, în calitate de profesori sau conferențiari asociați/invitați;
 16. Aprobă, în fiecare an, ofertele de cursuri postuniversitare propuse de Consiliile Departamentelor;
 17. Aprobă măsurile de organizare a examenului de licență;
 18. Avizează solicitarea de angajare a personalului didactic auxiliar formulată de conducerea departamentului;
 19. Decide asupra utilizării resurselor materiale și financiare puse la dispoziția Facultații prin hotărâre a Senatului;
 20. Avizează înființarea  de activități  pentru venituri extrabugetare;
 21. Aprobă raportul de clasificare a candidaților de la concursul pentru acordarea gradației de merit;
 22. Analizează rezultatele evaluării periodice colegiale a cadrelor didactice și rezultatele evaluării periodice de către studenți a cadrelor didactice și propune măsurile  care se impun;
 23. Aprobă propunerea de sancționare disciplinară a cadrelor didactice din cadrul Facultății, conform legii;
 24. Aprobă echivalarea studiilor, propusă de Comisia de echivalare a facultăţii,  pentru studenţii transferaţi de la alte universităţi;
 25. Aprobă comisiile de concurs pentru examenul de admitere şi examenul de licenţă.
Membrii Consiliului Facultății de Medicină
Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2022
Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină 2021