Atribuțiile Consiliului Facultății de Medicină Dentară
 • definește misiunea, obiectivele și strategia de dezvoltare a facultății;
 • aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
 • aprobă programele de studii gestionate de facultate;
 • avizează propunerile de programe noi de studii şi propune Consiliului de administraţie desfiinţarea celor care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentelor facultăţii şi le înaintează Senatului universitar pentru aprobare;
 • decide, la propunerea directorului de departament, mărirea normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;
 • analizează şi înaintează Consiliului de administraţie, spre avizare, planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare;
 • propune Consiliului de administraţie înfiinţarea, comasarea, divizarea sau desfiinţarea departamentelor, cu majoritate simplă;
 • controlează activitatea decanului, prodecanilor şi a directorilor de departamente şi aprobă rapoartele anuale privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;
 • aprobă comisiile de evaluare şi reevaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice şi de cercetare ale facultăţii;
 • avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
 • analizează raportul comisiilor de concurs și avizează rezultaul concursului pentru ocuparea posturilor didactice;
 • avizează rezultatele alegerilor efectuale la nivelul departamentelor facultăţii;
 • avizează candidaţii pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de decan, conform legii;
 • avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în diverse domenii, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice sau cercetători invitaţi cu statut de asociat, în condiţiile legii;
 • aprobă anual, ofertele de cursuri postuniversitare propuse de Consiliile departamentelor;
 • aprobă organizarea manifestărilor științifice ale Facultății și măsurile de sprijinire a manifestărilor științifice studențești.
 • propune Rectorului universității revocarea din funcţie a decanului facultăţii, când constată încălcarea de către acesta a dispoziţiilor legale în vigoare şi ale Codului de etică şi deontologie profesională;
 • stabileşte sancţiunile disciplinare date în competenţa sa prin lege;
 • elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale facultăţii;
 • îndeplineşte alte atribuţii aprobate de către Senatul universitar în conformitate cu legislaţia în vigoare
Membrii Consiliului Facultății de Medicină Dentară

NR. CRT.

NUME, PRENUME ȘI CALITATEA ÎN CARE PARTICIPĂ

1.              

PROF. UNIV. DR. MEDA-LAVINIA NEGRUȚIU,
Decan

2.              

PROF. UNIV. DR. EMANUEL BRATU,
Prodecan

3.              

CONF. UNIV. DR. MARIUS LERETTER,
Prodecan

4.              

PROF. UNIV. DR. DANIELA-ELISABETA JUMANCA,
Director Departamentul I

5.              

PROF. UNIV. DR. SILVIU BRAD,
Director Departamentul II

6.              

CONF. UNIV. DR. LUMINIȚA-MARIA NICA,
Director Departamentul III

7.              

PROF. UNIV. DR. ATENA GĂLUȘCAN,
Membru ales departamentul I

8.              

CONF. UNIV. DR.  ANCA-SILVIA VÂLCEANU,
Membru ales departamentul II

9.              

CONF. UNIV. DR. LAURA-ELENA CÎRLIGERIU,
Membru ales departamentul III

10.           

FLAVIUS-DIDIER-FRANÇOIS MIRON,
Reprezentant din partea studenților 

11.           

DENISA SURDU,
Reprezentant din partea studenților

12.           

ANDRA ARDELEAN,
Reprezentant din partea studenților

INVITAŢI CU CARACTER PERMENENT, fără drept de vot

13.           

PROF. UNIV. DR. COSMIN SINESCU,
Director CSD – Medicină Dentară

14.           

ȘEF LUCR.DR. EMANUELA-LIDIA CRĂCIUNESCU,
Președinte – Comisia de dezvoltare curriculară

15.           

CONF.UNIV.DR. MARIUS ION BOARIU,
Președinte –  Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale din cadrul Facultății de Medicină Dentară

16.           

CHRISTA SERBAN,
Reprezentant din partea studenților – programul de studii Medicină Dentară
în limba engleză

17.           

dr. DANIELA-AURORA TĂNASE,
Secretar șef facultate

18.           

C.j. CRISTIAN HINȚ

Hotărârile Consiliului Facultății de Medicină Dentară 2022