1. INFORMAȚII GENERALE
 • Director proiect: Conf.univ.dr. Daniela Șilindean

Cod final de înregistrare:

CNFIS-FDI-2024-F-0272

Denumire instituţie:

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ” VICTOR BABEŞ ” TIMISOARA

Titlu proiect:

O educație universitară medicală mai accesibilă – strategii Çi instrumente pentru susținerea participării Çi accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional

Domeniu vizat:

8. Susţinerea participării şi accesului studenţilor cu dizabilităţi la procesul educational

Bugetul aprobat:

160.000 LEI

Scopul proiectului:

Proiectul își propune să își aducă contribuția la crearea unei comunități academice  în care educația e accesibilă și care favorizează incluziunea, și, prin extensie, la o societate care respectă drepturile, autonomia și egalitatea de șanse. Ne propunem să dezvoltăm strategii, să consolidăm instrumente de lucru, să observăm și, mai apoi, să generăm exemple de bună practică.

2. OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE ASUMATE

Nr. Crt.

Obiectiv Nomenclator Național – corelare

Detaliere Obiectiv specific

1

OG8.1.Promovarea ofertei educaționale a universității

Susținerea unui număr de studenti cu dizabilități cu rezultate foarte bune la învățătură

2

OG8.2.Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională

Creșterea capacității instituției de incluziune a studenților cu dizabilități aflați în situații de risc și abandon universitar prin evaluarea nevoilor și a resurselor, prin dezvoltarea practicilor curente, prin elaborarea de politici și practici instituționale care să le asigure studenților sprijin adecvat și prin monitorizarea continuă a măsurilor implementate.

3

OG8.2.Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională

Organizarea de programe de consiliere, în vederea realizării unor proiecte care au drept scop incluziunea    socială a studenților cu dizabilități.

4

OG8.2.Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională

Dezvoltarea unor strategii și a unor planuri de îmbunătățire a echității în educație și dezvoltarea de instrumente proprii de intervenție și de raportare în domeniul abandonului universitar pentru studenții cu dizabilități care să includă adaptări rezonabile specifice, programe de consiliere și grupuri permanente de lucru, resurse digitale accesibile și grupuri de sprijin.

5

OG8.3.Acordarea de sprijin studenților cu dizabilități

ConÇtientizarea importanței derulării activităților de voluntariat pentru studenții cu dizabilități, în vederea creșterii angajabilității, prin organizarea de ateliere de informare și prin implicarea studenților în programul UMFT VADA.

6

OG8.4.Realizarea unui canal online – website pentru informare şi comunicare

 Dezvoltare instrument online şi actualizare informații pentru studenții cu dizabilități.

7

OG8.4.Realizarea unui canal online – website pentru informare şi comunicare

 Realizarea unei baze de date cu studenți cu dizabilități aflați în situația de risc de abandon universitar timpuriu şi menținerea informării/ comunicării.

8

OG8.5.Alte obiective specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel institutional

Derularea unei campanii de conștientizare și de sensibilizare care să vizeze nevoile studenților cu dizabilități din cadrul UMFT, prin organizarea de programe de sensibilizare și educație destinate comunității universitare care să promoveze combaterea discriminării, răspunsuri empatice, sprijinul pentru studenții cu dizabilități și crearea unui mediu în care incluziunea să fie atent valorizată.

9

OG8.5.Alte obiective specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel institutional

Management de proiect

Nr. Crt.

Denumire – scurtă Activitate

Detaliere Activitate

1

Activitatea 1 – Campanie de conștientizare

A.1 Campanie de conștientizare (lunile 2-8):

 • Întâlnirea echipei de proiect cu reprezentanți ai Asociației Ceva de spus (https://www.cevadespus.ro/) pentru a primi input despre activitățile organizației, despre particularitățile în lucrul cu persoane cu dizabilități;
 • Prelucrarea interviurilor video cu studenții cu dizabilități și realizarea unui clip de promovare a universității incluzțnd contribuția studenților cu dizabilități;
 • Prelucrarea textelor și a poveștilor studenților cu dizabilități, editarea lor și lansarea volumului care documentează procesul de accesibilizare;
 • Realizarea unei sesiuni de Bibliotecă umană.

2

Activitatea 2 – Bază de date studenți cu dizabilități, colectare și analiză date

A.2 Bază de date studenți cu dizabilități, colectare și analiză date (lunile 1-4):

 • identificarea studenților cu dizabilități de la nivelul UMFT și realizarea unei baze de date cu aceștia;
 • crearea unui chestionar (care să urmărească condițiile adaptate de studiu, necesități de consiliere, profil academic, starea de bine), analiza rezultatelor;
 • realizarea interviurilor cu studenții cu dizabilități – aplicarea chestionarului și prelucrarea rezultatelor, interviuri individuale.

3

Activitatea 3 – Dezvoltarea unor strategii și instrumente proprii

A.3 Dezvoltarea unor strategii și instrumente proprii (lunile 1-9): Deplasari la universități din UE având ca scop observarea de bune practici în demersurile instituționale realizate pentru înțelegerea nevoilor studenților cu dizabilități (redactarea ghidului Reasonable adjustments guide, hotărâri speciale ale universității, activitatea comitetului de adaptări rezonabile), observarea de bune practici în privința gestionării cerințelor academice și administrative universitare în cazul persoanelor cu dizabilități (accesibilizarea spațiului, a introducerii incluziunii ca temă/curs în curriculum, etc.)

Toate deplasările sunt urmate de întâlniri pentru diseminarea exemplelor de bune practici și de  sesiuni de lucrupentru identificarea instrumentelor locale, stabilirea de obiective care să fie incluse în ghidul final – instrument propus spre analiză conducerii universității.

4

Activitatea 4 – Ateliere de formare studenți și cadre didactice

A.4 Ateliere de formare studenți și cadre didactice (lunile 2-3):

Organizarea la Timișoara a două ateliere tematice care vizează aprox. 20 de cadre didactice din  UMFT și aprox. 20 de studenți. Atelierele de lucru au ca scop o înțelegere comună a incluziunii și a modalității prin care se poate ea realiza în cadrul UMFT. Aceste ateliere de lucru vor sprijini elaborarea unor acțiuni care să fie propuse conducerii universității.

5

Activitatea 5 – Consiliere pentru orientarea în carieră

A.5 Consiliere pentru orientarea în carieră (lunile 1-8):

Realizarea a minimum 10 sesiuni de consiliere pentru studenții cu dizabilități, în vedere incluziunii sociale și orientării în carieră.

6

Activitatea 6 – Oportunități  de implicare și sesiuni de informare studenți

A.6 Oportunități de implicare și sesiuni de informare studenți (lunile 1-8):

 • Identificarea oportunităților de implicare în proiectele UMFT;
 • Lansare oportunități de implicare în cadrul VADA – Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică.

7

Activitatea 7 – Grup de solidaritate

A.7 Grup de solidaritate (lunile 7-8):

 • Crearea unui Grup de solidaritate la care să ia parte un consilier psihologic, studenți, cadre  didactice, personal administrativ care să asiste și să sprijine persoanele cu dizabilități.
 • Realizarea unor instrumente digitale care să faciliteze contactul cu grupul de solidaritate (adresă de email, formular de contact, chestionar).

8

Activitatea 8 – Susținerea studenților cu dizabilități cu rezultate foarte bune la învățătură

A.8 Susținerea studenților cu dizabilități cu rezultate foarte bune la învățătură (lunile 7-8): – Premierea a trei studenți cu dizabilități cu rezultate foarte bune la învățătură prin acordarea a 3 tablete pentru susținerea procesului de învățare.

9

Activitatea 9 –Management de proiect

A.9 Management de proiect (lunile 1-8): – include întâlniri periodice ale echipei de proiect, actualizarea calendarului activităților, realizarea activităților de achiziții, redactarea raportului intermediar tehnico-financiar, redactarea raportului final de execuție bugetară și a raportului de implementare.

Nr. Crt.

Rezultat Nomenclator Național – corelare

Detaliere rezultat specific

Activitate aferentă

1

RG8.14.parteneriate si colaborari cu institutii (inclusiv mediul economic)

O întâlnire cu reprezentanți ai Asociației Ceva de spus

Activitatea 1 – Campanie de conștientizare

2

RG8.14.parteneriate si colaborari cu institutii (inclusiv mediul economic)

O analiză a nevoilor și ideilor despre sine ale comunității locale a persoanelor cu dizabilități în colaborare cu Asociația Ceva de spus

Activitatea 1 – Campanie de conștientizare

3

RG8.08.materiale sau instrumente de consiliere/orientare/tutoriat (chestionar, ghid, curs, strategii, studii)

Un grup de lucru constituit la nivelul  UMFT

Activitatea 2 – Bază de date studenți cu dizabilități, colectare și analiză date

4

RG8.08.materiale sau instrumente de consiliere/orientare/tutoriat (chestionar, ghid, curs, strategii, studii)

Un chestionar realizat (condiții actuale, condiții care privesc cerințe adaptate în privința procesului didactic și a vieții în campus, a stării de bine, profil academic, necesități de consiliere)

Activitatea 2 – Bază de date studenți cu dizabilități, colectare și analiză date

5

RG8.08.materiale sau instrumente de consiliere/orientare/tutoriat (chestionar, ghid, curs, strategii, studii)

O analiză a rezultatelor obținute în urma aplicării chestionarului

Activitatea 3 – Dezvoltarea unor strategii și instrumente proprii

6

RG8.08.materiale sau instrumente de consiliere/orientare/tutoriat (chestionar, ghid, curs, strategii, studii)

Un Ghid pentru accesibilizare ce include obiective, acțiuni Çi instrumente care să conducă la o mai bună participare a studenților cu dizabilități la procesul educațional în cadrul UMFT

Activitatea 3 – Dezvoltarea unor strategii și instrumente proprii

7

RG8.03.cadre didactice formate/ implicate

20 de cadre didactice din cadrul UMFT instruite pe tema Incluziunea socială

Activitatea 4 – Ateliere de formare studenți și cadre didactice

8

RG8.03.cadre didactice formate/ implicate

3 sesiuni de diseminare ce urmăresc bune practici în zona demersurilor instituționale, a gestionării cerințelor educaționale diverse, a accesibilizării spațiului, a introducerii incluziunii în curriculum

Activitatea 3 – Dezvoltarea unor strategii și instrumente proprii

9

RG8.03.cadre didactice formate/ implicate

3 deplasări pentru observare de bune practici și dobândire de know-how în privința demersurilor instituționale, a gestionării cerințelor educaționale diverse, a accesibilizare a spațiului, a  introducerii incluziunii în curriculum

Activitatea 3 – Dezvoltarea unor strategii și instrumente proprii

10

RG8.12.studenti informati/consiliati/participanti

20 de studenți din cadrul UMFT din ani diferiți, din programe de studii și facultăți diferite din cadrul UMFT instruiți pe tema Incluziunea socială.

Activitatea 4 – Ateliere de formare studenți și cadre didactice

11

RG8.09.materiale si activitati promovare universitate

Minim 5 înregistrări interviuri cu studenți din cadrul UMFT și/sau cu persoane tinere cu dizabilități

Activitatea 2 – Bază de date studenți cu dizabilități, colectare și analiză date

12

RG8.09.materiale si activitati promovare universitate

Un volum care să includă poveștile personale ale studenților cu dizabilități,  dar și contribuții teoretice care descriu  procesul de accesibilizare.

Activitatea 3 – Dezvoltarea unor strategii și instrumente proprii

13

RG8.09.materiale si activitati promovare universitate

Un clip de promovare care să includă  mărturiile studenților cu dizabilități

Activitatea 1 – Campanie de conștientizare

14

 

RG8.09.materiale si activitati promovare universitate

O sesiune de Biblioteca umană cu participarea studenților/persoanelor cu dizabilități

Activitatea 1 – Campanie de conștientizare

15

G8.09.materiale si activitati promovare universitate

O lansare de carte care documentează procesul de accesibilizare și include povești/mărturii ale studenților cu dizabilități

Activitatea 1 – Campanie de conștientizare

16

RG8.05.infiintare/dezvoltare CCOIC/ centre inscriere

Constituirea unui grup de solidaritate  socială

Activitatea 7 – Grup de solidaritate

17

RG8.05.infiintare/dezvoltare CCOIC/ centre inscriere

Realizarea unei adrese de email și a unui instrument digital care să permită o comunicare simplă cu grupul de solidaritate

Activitatea 7 – Grup de solidaritate

18

RG8.15.premii/burse private/programe practica/internship

3 studenți cu dizabilități premiați pentru rezultate foarte bune la învățătură

Activitatea 8 – Susținerea studenților cu dizabilități cu rezultate foarte bune la învățătură

19

RG8.10.activitati consiliere/orientare/tutoriat (sesiuni, tabere, training-uri, workshop-uri)

10 sesiuni de consiliere în vederea incluziunii sociale și a orientării în carieră

Activitatea 5 – Consiliere pentru orientarea în carieră

20

RG8.10.activitati consiliere/orientare/tutoriat (sesiuni, tabere, training-uri, workshop-uri)

2 studenți cu dizabilități înscriși în programul Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică – UMFT

Activitatea 5 – Consiliere pentru orientarea în carieră

21

RG8.16. Alte rezultate specifice domeniului, pe care universitatea le propune la nivel instituțional

Raport intermediar tehnic și financiar, raport final de execuție bugetară, raport final de îndeplinire obiective și indicatori de rezultat asumați, raport final de implementare

Activitatea 9 – Management de proiect

ACCESAB – Inclusion

În 30 mai și 31 mai au avut loc la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara două ateliere de formare pentru studenți și cadre didactice. Workshop-urile cu tema Inclusion au fost susținute de Prof. dr. Sandra Fietkau (Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg, Decan, Coordonator al Programului pentru Educație incluzivă). Au fost revizitate conceptele de incluziune, dizabilitate, echitate, participare, intersecționalitate. A fost analizat cadrul actual (inclusiv prin apelul la documente care reglementează drepturile omului și convenții ale drepturilor persoanelor cu dizabilități), exemplele (din mediul universitar UMFT și cel internațional) însoțind discuțiile. Participanții au dezbătut factorii calitativi în raport cu incluziunea în învățământul superior. Studenții și cadrele didactice au explorat posibile măsuri pentru crearea de oportunități egale. Sesiunile au fost extrem de creative și productive în planificarea pașilor următori pentru o educație universitară mai accesibilă.