Informaţii privind admiterea
la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara,
Studii universitare de doctorat
Sesiunea Septembrie 2021

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe biologice şi biomedicale cu domeniul de ierarhizare: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică avansată. Doctoratul este un ciclu distinct de studii universitare care are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.

 Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat absolvenţi ai studiilor universitare de master şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată).

 Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii. Calitatea de asistent de cercetare sau asistent universitar se obţine prin concurs conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialiate. În consecinţă, titularii diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără oligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.

Pentru obținerea certificatului de competență lingvistică, testul va avea loc on-line pe platforma Zoom.

Înscrierea la examenul de competență lingvistică se face prin trimiterea unui e-mail la adresa doctorat@umft.ro până în data de 06.09.2021.  În email trebuie specificat următoarele:

 • Numele și Prenumele din Certificatul de naștere
 • Domeniul de studii universitare de doctorat (Medicină, Medicină dentară sau Farmacie)
 • Limba pentru care se optează (Engleză/Franceză/Germană)
 • Adresa de email a candidatului
 • Telefon

Ulterior va vom trimite un email în care vă vom comunica data și ora la care sunteți programat (8 sau 9 septembrie) și datele de conexiune (link-ul).

Pentru candidații care au obținut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competență lingvistică cu recunoștere internațională, pot depune la dosarul de înscriere o copie xerox.

Se recunosc următoarele certificate de competenţă lingvistică:

Limba Engleză

 • TOEFL, IELTS, (obţinut în ultimii doi ani),
 • Cambridge B2, C1, C2,
 • Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de UVT, International House, Active Learning, Babel Timişoara,

Limba franceză

 • DALF, DHEF, CCIP, DELF B2, C1, C2
 • Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de: UVT, Centre Culturel Français, Active Learning, Babel Timişoara

Limba germană

 • ZMP, ZOP, Sprachdiplom B2, C1, C2
 • Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de: UVT, Centrul Cultural German, Active Learning, Babel

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Domeniile: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie

 • 8 – 9 septembrie 2021 – Examen competenţă lingvistica
 • 13 – 17 septembrie 2021 – Completarea on-line a fişei de înscriere           
 • 13 – 17 septembrie 2021– Depunerea dosarului de înscriere
 • 13 – 17 septembrie 2021 – Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale
 • 20 – 22 septembrie 2021 – Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul Disciplinei conducătorului de  doctorat
 • 29 septembrie 2021 – Afişarea rezultatelor provizorii
 • 29 septembrie 2021 – Depunerea contestaţiilor
 • 30 septembrie 2021 – Afişarea rezultatelor finale
 • 1 octombrie 2021 – Înmatricularea candidaţilor admişi

GRANT DOCTORAL

Ministerul Educaţiei a suplimentat cifra de şcolarizare cu 5 (cinci) locuri fără bursă alocate pe criterii statistice, pentru admiterea în anul universitar 2021-2022

Aceste locuri vor fi redistribuire pe baza competiţiei de granturi doctorale conform Metodologiei de evaluare a proiectelor pentru obţinerea grantului doctoral aprobată prin HS nr. 41/4291/24.02.2021

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 5 octombrie 2021, locurile sunt distribuite după cum urmează:

– Domeniul Medicină 4 locuri

– Domeniul Medicină Dentară 1 loc

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL COMPETIŢIEI PENTRU OBŢINEREA GRANTULUI DOCTORAL 

PROGRAMUL GD 2021 – Sesiunea 2

Competiţia se desfăşoară după următorul program:                                    

Perioada de depunere a proiectelor – 06 – 08 octombrie (până la orele 15:00)

Afişarea rezultatelor – 11 octombrie

Depunerea contestaţiilor – 12 octombrie

Analiza şi rezolvarea contestaţiilor – 12 octombrie

Afişarea rezultatelor finale – 13 octombrie  

 

Tags: , , , ,