Domeniul vizat: 7. Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră

Titlul proiectului: Performanță medicală prin corelarea ofertei educaționale cu piața muncii, consilierea și orientarea profesională a viitorilor profesioniști în domeniul sănătății

Acronimul proiectului: PerforMED

Data de începere a proiectului: 29/03/2022

Data de finalizare a proiectului: 16/12/2022

Scopul proiectului: Adaptarea ofertei educaționale de pregătire a specialiștilor din domeniul sănătății la cerințele actuale ale pieței de muncă, prin actualizarea curriculum-ului în conformitate cu cerințele mediului socio-economic. Optimizarea inserției absolvenților în piața muncii prin consilierea, orientarea în carieră și dezvoltarea abilităților antreprenoriale, de comunicare și relaționare profesională.

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0493

În vederea atingerii celor trei obiective asumate în proiect, au fost întreprinse următoarele activități:
A1. Managementul proiectului: coordonatorul de proiect a realizat organizarea, coordonarea și gestionarea activităților și resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor O1-O3, prin organizarea de întâlniri periodice ale membrilor echipei proiectului, în cursul cărora planul de lucru a fost revizuit și actualizat, cu stabilirea obiectivelor pentru fiecare etapă de lucru.
A2. Achizițiile necesare desfășurării proiectului au fost realizate cu respectarea legislației în vigoare și au constat în: cursuri de training destinate îmbunătățirii abilităților antreprenoriale ale studenților UMFVBT, cursuri de formare profesionala pentru membri ai echipei de proiect, servicii de acces la platforme online ce ofera suportul standardizat și profesional pentru evaluarea și consilierea studenților, echipamente IT si consumabile de birou.
A3. Activitățile de comunicare, informare și publicitate au vizat mediatizarea proiectului și a serviciilor disponibile pentru studenți în cadrul acestuia, în special pe conturile de social media ale UMFVBT.
A4. Pentru a identifica vulnerabilitățile existente și a optimiza curriculum-ul de pregătire și planurile de învățământ actuale, a fost efectuată o analiză a rezultatelor obținute în ultimii 3 ani de către absolvenții UMFVBT la Concursul Național de Rezidențiat, precum și a posibilitatății acestora de a alege un loc sau post de pregătire în rezidențiatș de asemenea, a fost supusă analizei corelația dintre rezultatele obținute în cadrul studiilor și rezultatele obținute la Concursul Național de Rezidențiat.
A5. Identificarea nevoilor actuale ale pieței muncii din domeniul medical, din punct de vedere al pregătirii resursei umane, urmează a se realiza, la începutul lunii decembrie, prin consultări cu reprezentanți ai angajatorilor și reprezentanți ai mediului academic cu privire la obiectivele și rezultatele declarate ale programelor de studiu. Prin intermediul acestor consultări este posibilă propunerea de îmbunătățiri a curriculum-ui de studiu precum și identificarea de noi programe de studiu de tip master, corelate cu cererea de pe piața muncii.
A6. Pentru realizarea activității s-au elaborat proceduri de înscriere și selecție a studenților, pe criterii legate de interesul exprimat, motivația de a participa, vulnerabilitatea decizională a potențialilor beneficiari.
A7. Activitatea de consiliere profesională pentru studenții din cadrul UMFVBT s-a realizat prin evaluarea psiho-aptitudinală, prin aplicarea de teste psihologice, sub supravegherea psihologului CCOC, având drept scop să-l asiste pe student să-și identifice competențele, motivația, aptitudinile și interesele. Au fost evaluați și consiliați aproximativ 48 de studenți până în prezent.
A8. Au fost organizate și suținute 2 webinarii destinate optimizării alegerii unui parcurs profesional al viitorilor absolvenți, prin consiliere cu privire la specialitatea de inserție profesională în urma Concursului Național de Rezidențiat, constând în prezentarea principalelor aspecte de interes cu privire la pregătirea în rezidențiat pentru specialitățile ce fac parte din oferta academică a UMFVBT .
A9. Sesiunile destinate optimizării alegerii trunchiului educațional variabil, prin consiliere cu privire la principalele aspecte ce pot influența alegerea disciplinelor opționale din planul de învățământ au facilitat alegerea unei materii opționale în cunoștință de cauză, astfel încât alegerea să corespundă cât mai bine dorințelor, dezideratelor și preferințelor individuale ale fiecărui student.
A10. Între 28 si 30 octombrie au fost organizate sesiuni de instruire pentru studenți destinate îmbunătățirii abilităților antreprenoriale, cu accent pe elemente ce privesc la înființarea, administrarea și coordonarea unui business din punct de vedere juridic, economic, administrativ, precum și asupra elementelor cu specific managerial, de comunicare, de relaționare cu pacientul și partenerii de afaceri, de creativitate și inovație: Modulul 1. Ingredientele succesului personal, Modulul 2. Reacția psihologică la schimbare, crize și digitalizare, Modulul 3. Personalitatea – “driver’’ fundamental pentru adaptabilitate și orientare profesională, Modulul 4. Managementul Timpului, Modulul 5. Abilități de prezentare
A11. Evaluarea impactului proiectului s-a realizat/ se va realiza prin următoarele instrumente: chestionare de feedback studenți/profesori, teste, rapoarte și fișe de asistare realizate în cadrul programelor de consiliere, baze de date cu participanții.