Contactează-ne

Adresa: Medicină II, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 14, 300173, Timişoara
Telefon: 0256/493085
E-mail: fiziopatologie@umft.ro

 
Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: borza.claudia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: daninamuntean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: oanaduicu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: sturza.adrian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: danila.maria@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: maris.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: lelcu.theia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: adina.linta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: silvia.giuchici@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: ioanamozos@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: noveanu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: corinaserban@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email:  lascu.ana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: bolintineanu.laura@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: iasmina-maria.hancu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: buriman.darius@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Personal auxiliar

📲 Telefon: 0256/493085

📧 Email: anechitei.andreea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Fiziopatologia este ştiinţa biomedicală ce constituie exemplul tipic de interdisciplinaritate fiind considerată interfaţa dintre disciplinele fundamentale (Fiziologie, Biochimie, Biofizică, Biologie Celulară & Moleculară, Genetică medicală) şi medicina clinică. Ea nu se limitează doar la descrierea modificărilor funcţionale produse de boală, la nivelul celulelor, țesuturilor, organelor, aparatelor și sistemelor, modificări complementare celor structurale care constituie obiectul de studiu al Morfopatologiei.

Fiziopatologia este ştiinţa integrativă ce permite cunoaşterea şi înţelegerea:

 • etiopatogenezei bolilor respectiv, a cauzelor şi mecanismelor ce stau la baza iniţierii, progresiunii, compensării și în final, a vindecării proceselor patologice;
 • relaţiei dintre modificările celulare/subcelulare la nivel de ţesuturi/organe şi efectele acestora asupra funcției întregului organism;
 • originii manifestărilor clinice ale bolilor (semne, simptome) printr-o abordare logică de tip cauză-efect;
 • diagnosticului patogenetic pe baza algoritmilor de explorare a modificărilor funcţionale şi lezionale proprii unei maladii;
 • substratului raţional al corectării dezechilibrelor funcţionale, al terapiei şi după caz, a profilaxiei entităţilor patologice.

Bazele învăţământului de Fiziopatologie au fost puse în anul 1950 de către Prof. Dr. Ioan Cotăescu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale, care a condus disciplina până în anul 1977. Sub îndrumarea Domniei sale au fost amenajate laboratoarele didactice şi cercetare şi s-a desfăşurat un program complex de cercetări cu privire la mecanismele metabolice ale proceselor celulare fiziopatologice, integrate cu studii de farmacodinamie celulară.

Între anii 1977-1979 disciplina a fost condusă de către Prof. Dr. Adrian Creţu.

În perioada 1979-2009, sub conducerea Prof. Dr. Alexandru Cristescu, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale și formatorul Școlii timişorene de Fiziopatologie, s-a iniţiat un program de modernizare a activităţii didactice şi ştiinţifice, prin introducerea unor metode moderne de instruire şi examinare asistate de calculator precum şi prin implementarea unor sisteme de achiziţie şi prelucrarea automată a datelor experimentale şi de explorare funcţională. A fost introdus sistemul de predare unitară la programul de studii Medicină Generală și au fost editate cursuri şi îndreptare unice de lucrări practice, atât în limba română, cât şi în limbile engleză și franceză. Disciplina are o îndelungată tradiție în domeniul cercetării cardiovasculare, una dintre direcțiile prioritare fiind studiul leziunilor induse de ischemia/reperfuzia miocardică și a strategiilor de cardioprotecție.  În anii 90, în cadrul unor contracte de cercetare finanţate de Academia de Ştiinţe Medicale, au fost realizate instalaţia de mapping electrocardiografic de suprafaţă și cea de de explorare neinvazivă a circulaţiei periferice și au fost derulate studii de testare preclinică a unor medicamente. Sub conducerea Domniei sale au fost puse bazele Laboratorului de Explorări Funcționale, a Laboratorului de Electrofiziologie Experimentală și respectiv, a Laboratorului de Studii Experimentale In Vitro.

Între anii 2009 – 2019, disciplina a fost condusă de către Prof. Dr. Muntean Mirela-Danina care s-a preocupat în mod constant atât de creşterea calităţii procesului educațional sub aspectul modernizării metodelor de predare și a accesului la informație actualizată, cât și de continuarea și diversificarea domeniilor de cercetare științifică.

În ceea ce privește activitatea didactică, cursul unic al disciplinei este pus la dispoziția studenților în format electronic pe platforma Moodle a universității, de asemenea și laboratoarele, toate având un caracter unitar pentru un anumit program de studiu, informația fiind actualizată anual și adaptată cerințelor fiecărei specializări. Atât în cadrul cursurilor cât și a laboratoarelor de Fiziopatologie, activitatea didactică este centrată pe student, fiind stimulat permanent aspectul interactiv al comunicării cu studenţii, în vederea motivării acestora spre a corela mecanismele de producere ale maladiilor (prezentate la curs) cu modificările de laborator și paraclinice pe care acestea le induc (detaliate şi exemplificate prin studii de caz la lucrările practice). Dobândirea unei viziuni unitare asupra maladiilor şi formarea unei gândiri medicale analitice sunt condiții esenţiale pentru pregătirea studenților în vederea formulării diagnosticelor în practica clinică. Activitatea de lucrări practice se desfăşoară în cinci laboratoare și are drept obiective: i) analiza sistematică a modificarilor buletinelor de laborator şi ale explorărilor funcţionale în cadrul studiilor de caz și ii) însușirea algoritmilor diagnostici – în vederea deprinderii formulării diagnosticului paraclinic pozitiv şi diferenţial. De asemenea, în spiritul conceptului „educație prin cercetare”, au fost realizate filme demonstrative ale modelelor experimentale pe organ izolat (cord, inele vasculare) și organite (mitocondrie) precum și ale tehnicilor moderne de cercetare (ex., respirometria de înaltă rezoluție cu ajutorul oxigrafului-2K și analiza consumului de oxigen cuplată cu cea a ratei de acidifiere extracelulară cu ajutorul analizorului de flux XF24e) utilizate în cadrul activității de cercetare.

În cadrul activității de cercetare științifică, ca o continuare a tradiției disciplinei în domeniul cercetării cardio-vasculare, membrii disciplinei implicați în cercetarea translațională s-au preocupat de implementarea de noi modele experimentale și respectiv, a unor tehnici moderne de cercetare, în intenţia de a deveni un partener competitiv pe piaţa cercetării europene și de a identifica/consolida parteneriate interdisciplinare naționale și internaționale. Mai mult, pe lângă interesul pentru strategiile de protecție cardio-vasculară care au fost investigate de o manieră translațională pe modele experimentale și la om, în ultimul deceniu, o atenție deosebită a fost acordată studiului disfuncției endoteliale și a celei mitocondriale,  ca potențiale ţinte terapeutice în patologia cardio-metabolică, renală, senescență și carcinogeneză. De asemenea, alte direcții importante de cercetare, sunt reprezentate de investigarea mecanismelor de acțiune ale compușilor fitochimici, studiul stresului oxidativ și respectiv, a contribuției modificărilor rigidității arteriale la patogeneza bolilor cardiovasculare (cu și fără prezența comorbidităților).

Proiectele de cercetare derulate în cadrul disciplinei din anul 2006 și până în prezent au permis dotarea laboratoarelor existente cu noi echipamente și mai important, crearea de noi laboratoare, după cum urmează: Laboratorul de Biologie Moleculară și Electrofiziologie (2013), Laboratorul de Microscopie Confocală (2012), Laboratorul de Studii Experimentale In Vitro și In Vivo (2010), Laboratorul de Studii Mitocondriale (2008), acesta din urmă fiind în premieră națională.

În anul 2014 a fost înființat, cu aprobarea Senatului universitar, Centrul de Cercetare Translațională și Medicina Sistemelor (CerT-MedS) sub conducerea Prof. Dr. Muntean M. Danina în calitate de director, având în componență  6 laboratoare; în cadrul acestora se desfășoară o activitate de cercetare translațională și interdisciplinară, în parteneriat preclinic-clinic, menită să contribuie la creșterea vizibilității internaționale a UMFVBT. Începând cu anul 2016, Centrul a fost înscris pe site-ul erris.ro iar începând cu anul 2020 a fost re-acreditat, în parteneriat cu disciplina de Sănătate publică și Management sanitar, drept Centru de Cercetare Avansată (CCA) al universitatii, informația aferentă fiind transferată în 2023 pe site-ul eertis.ro.

O atenție deosebită este acordată permanent dezvoltării resursei umane tinere înalt calificate – doctoranzi, postdoctoranzi (care au beneficiat de burse/stagii de pregătire/perfecționare în străinătate) precum și atragerii studenților în activitatea de cercetare, ceea ce a condus la obținerea în ultimele doua decenii de numeroase premii de către tinerii cercetători atât la manifestări științifice naționale/internaționale cât și în cadrul competițiilor UEFISCDI.

Studenții interesați în activitatea de cercetare sunt afiliați centrului de cercetare, lucrează sub directa îndrumare a cadrelor didactice ale disciplinei, participă la sesiunile de informare cu privire la rezultatele proprii ale activității de cercetare ale colectivului /noutățile relevante pentru domeniile de cercetare de interes precum și la manifestările științifice studențești naționale/internaționale și finalizează lucrări de licență. De asemenea, disciplina a fost gazda studenților din străinătate care au optat pentru universitatea noastră în cadrul programului de vară Research Exchange IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).

În prezent disciplina este condusă de către Prof. Dr. Claudia Borza care se preocupă în mod constant pentru menținerea calității actului educațional și a activității de cercetare la standardele naționale și internaționle.

Activitate didactică

Cursul unic al disciplinei a fost postat în perioada 2009-2015 în format pdf pe site-ul disciplinei. Începând cu anul universitar 2016-2017, atât cursul cât și lucrările practice de Fiziopatologie, actualizate anual, sunt postate în format PowerPoint pe platforma de e-learning Moodle a universității. Membrii disciplinei au agreat publicarea materialelor didactice (manuale de curs si îndreptare de lucrări practice) în format e-book și postarea pe site-ul Editurii „Victor Babeș” (și totodată pe platforma Moodle).

Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul Disciplinei de Fiziopatologie, sub coordonarea Prof. Dr. Danina M. Muntean, a fost implementat sistemul de voluntariat în activitatea de dezvoltare academică (VADA), prin care studenții cu cele mai bune rezultate din anii IV-VI ai Facultății de Medicină (secțiile cu predare în lb. română, engleză și franceză) sunt implicați în activitatea de voluntariat didactică și de cercetare științifică derulată în cadrul laboratoarelor disciplinei, respectiv ale Centrului de Cercetare Translațională și Medicina Sistemelor. Astfel, până în prezent au fost implicați în activitatea de voluntariat un număr de 44 de studenți de la programul de studii Medicină (dintre care 4 de la secția EN și respectiv, 3 de la secția FR). Astfel, până în prezent au finalizat activitatea de voluntariat un număr de 46 de studenți de la programul de studii Medicină (dintre care 4 de la secția EN și respectiv, 3 de la secția FR).

Studenții înscriși în programul de voluntariat VADA și cei afiliați CCA au participat cu prezentări orale/postere și au obținut premii la manifestări științifice internaționale și naționale pentru studenți/tineri cercetători:

 1. Stud. Avram Vlad, Stud. Bucuras Petru, Stud. Lelcu Theia, Muntean, D. Teachers and Students: A Symbiosys for Excellence in Training.Timisoara Medical Education Days 3rd Edition, 24-26 March 2014, Timisoara, First Prize
 2. Stud. Avram Vlad, Stud. Barbulescu Laura, Stud. Lelcu Theia, Muntean, D. The Tutoring Experience As Part Of Student Centered Education. Timisoara Medical Education Days, 15-17 April 2015, Timisoara First Prize
 3. Stud. Ciobanu Andra Vera, Stud. Băleanu Maria, Stud. Simonescu Mariua, Sturza, A., Muntean, D. Hydrogen Peroxide Contributes Directly To Endothelial Dysfunction In Experimental Diabetes Mellitus. XIXth Edition – The National Congress for Medical Students and Young Doctors, 10-13 December 2015, Bucharest, Romania, Abstract Book p.180 ISSN 2285-9438 Mention for Poster Presentation
 4. Stud. Ancusa Sebastian, Duicu, O.M., Sturza, A., Muntean, D.M. Characterization of the effects of quercetin on bioenergetics profile of B164A5 murinic melanoma cell line. MEDIS 2016 – The XIXth International Congress for Medical Students and Young Doctors, 3-6 March 2016, Timisoara, VIII: 70 ISSN 1843-9128 First Prize for Oral Presentation „Preclinical Science Section”
 5. Stud. Simonescu Marius, Muntean, D., Concept Mapping in Pathophysiology. Towards Meaningful Collaborative Learning and Self-Assessment. TIM MED Conference 5th Annual Symposium ”Focus On Assessment!, 3-5 November 2016, Timisoara 2nd Prize
 6. Stud. Băleanu Maria, Dănilă M., Sturza A., Muntean, D. Modulation Of Vascular Function Via Purinergic P2Y11 Receptor Signaling In Acute Experimental Inflammation. MEDIS 2017 – The XXth International Congress for Medical Students and Young Doctors, 16-19 March 2017, Timisoara, Prize for Poster Presentation „Preclinical Science Section”
 7. Stud. Ugrin Petre Deian, stud. Untaru Paul, Sturza A., Muntean, D. Monoamine Oxidase Is A Mediator Of Endothelial Dysfunction In Human Mesenteric Arteries In The Setting Of Inflammation. 2018 Annual Undergraduate Research Program (TDK) of the University of Szeged, 16 November 2018, Szeged, Hungary. Best Foreign Presentation Prize  
 8. Stud. Lința Adina, Bînă AM, Muntean DM. Impairment of Placental Mitochondrial RespirationiIn Preeclampsia Associated With Fetal Growth Restriction. 2021 Annual Student Research (TDK) Conference of the University of Szeged, 17-19 November 2021, Szeged, Hungary
 9. Stud. Tămaș Alexandru, Bînă AM, Muntean DM. Cell-Permeable Succinate Alleviates Platelet Respiratory Dysfunction in Both Moderate and Severe COVID-19 . 2022 Annual Student Research (TDK) Conference on Medicine, Dentistry, Pharmacy and Health Sciences, 16-18 November, 2022, Szeged, Hungary.

și respectiv, au participat în calitate de co-autori la redactarea articolelor științifice publicate în reviste cu FI:

 1. Duicu, O.M., Privistirescu, A., Wolf, A., Petruş, A., Dănilă, M.D., Raţiu, C.D., Muntean, D.M., Sturza, A. Methylene Blue Improves Mitochondrial Respiration And Decreases Oxidative Stress In A Substrate-Dependent Manner In Diabetic Rat Hearts. Can J Physiol Pharmacol 2017; 95(11):1376-1382. doi: 10.1139/cjpp-2017-0074
 2. Sturza, A., Pavel, I., Ancușa, S., Danciu, C., Dehelean, C., Duicu, O., Muntean, D. Quercetin Exerts An Inhibitory Effect On Cellular Bioenergetics Of The B164A5 Murine Melanoma Cell Line. Mol Cell Biochem. 2018; 447(1-2):103-109. doi: 10.1007/s11010-018-3296-x.
 3. Savencu CE, Lința A, Farcaș G, Bînă AM, Crețu OM, Malița DC, Muntean DM, Sturza A. Impact of Dietary Restriction Regimens on Mitochondria, Heart and Endothelial Function – A Brief Overview. Front Physiology 2021 12:768383 doi: 10.3389/fphys.2021.768383 
 4. Bînă, A.M., Aburel, O.M., Avram, V.F., Lelcu T., Lința A.V., Chiriac D.V., Mocanu A.G., Bernad A., Borza C., Craina M.L., Muntean D.M., Crețu O.M. Impairment of mitochondrial respiration in platelets and placentas: a pilot study in preeclamptic pregnancies. Mol Cell Biochem 2022; 477(7):1987-2000. doi: 10.1007/s11010-022-04415-2
 5. Bînă AM, Sturza A, Iancu I, Mocanu AG, Bernad E, Chiriac DV, Borza C, Craina ML, Popa ZL, Muntean DM, Crețu OM. Placental oxidative stress and monoamine oxidase expression are increased in severe preeclampsia: a pilot study. Mol Cell Biochem 2022;477(12): 2851-2861.
Activitate de cercetare

I. Teme de cercetare:

 1. Disfuncția mitocondrială în patologia cardiometabolică, senescență și carcinogeneză: de la mecanisme la noi ținte terapeutice.
 2. Disfuncţia endotelială: etiopatogeneză și abordări terapeutice inovative.
 3. Evaluarea, prevenirea și combaterea stresului oxidativ: rolul monoamino-oxidazei (MAO) în patogeneza bolilor cronice netransmisibile.
 4. Strategii de protecție cardiovasculară, metabolică, renală și hepatică pe model animal și la om: studii translaționale privind rolul central al mitocondriilor.
 5. Studiul efectelor compușilor fitochimici la nivel mitocondrial.
 6. Studii modificărilor de rigiditate arterială și electrocardiografie mediată de semnal în patologia cardiovasculară și comorbidități.

 II.  Articole ISI publicate de către membrii disciplinei în reviste cu FI în ultimii 10 ani > 100.

 III. Proiecte de cercetare – cu disciplina de Fiziopatologie coordonator sau partener:

       Internaționale:

 • Proiect de cooperare bilaterală România-Franța competiția Romania-France Cooperation Mobilities Programme Brancusi-Hubert Curien Novel Insights in Vascular Protection Mediated By Purinergic Signaling– acronim PUR-VASC-PROTECT, cod 75 BM, perioada: 2017-2018
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Twinning Project for the Joint Development of Research Infrastructure – acronim HURO-TWIN, cod HURO/1101/086, perioada: 2013-2015
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Development of the Infrastructure for a Pole of Excellence in Cardiovascular Research”- acronim HURO-CARDIOPOL, cod HURO 0802/011_AF perioada: 2010-2012
 • Proiect de cooperare transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013 Implementation of a Regional Project for Translational Medical Research Concerning Diseases with High Impact in Population”, acronim HURO-TRANS-MED, cod HURO 0901/137/2.2.2, perioada 2010-2012
 • Proiect CAPACITĂŢI Modul III, cooperare bilaterală România – Ungaria, Implementarea unei rețele regionale de perfecționare în cardiologia experimentală„, acronim CARDIO-REG, contract 55/2008, perioada: 2008-2009

      Retele de cooperare internațională:

 • Proiecte europene tip COST (COoperation in the field of Scientific and Technical Research):

Prof. Dr. Danina M. Muntean – membră reprezentantă pentru RO in Comitetul de Management al acţiunilor:

–    „EUropean network to tackle METAbolic alterations in HEART failureEU-METAHEART”, cod CA22169, perioada 2023-2027

–  ”Realizing the Therapeutic Potential of Novel Cardioprotective Therapies EU-CARDIO-PROTECTION cod CA16225 perioada 2017-2022 și în continuare COST Innovation Grant IG16225, perioada 2022-2023

– ”Mitochondrial Fitness Mapping – Evolution-Age-Gender-Lifestyle-Environment – MITO-EAGLE”, cod  CA15203, perioada 2016-2021

  ”The Network for the Biology of Zinc”, cod TD1304, perioada 2013-2017

 ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015

Hypoxia Sensing, Signaling and Adaptation, cod BMBS TD0901, perioada 2010-2013

Bioactive Food Components, Mitochondria Function and Health”, cod FA0602, per. 2007-2011

Prof.  Dr. Ioana Mozoș  – membră reprezentantă pentru RO în Comitetul de Management al acţiunii:

 –  Network for Research in Vascular Aging, cod CA18216, perioada 2019-2023

Conf.  Dr. Adrian Sturza  – membru supleant pentru RO în Comitetul de Management al acţiunilor:

 –  Realizing the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies EU-CARDIO-PROTECTION, cod CA16225, perioada 2017-2023

 –  ”European Network on Gasotransmitters”, cod BM1005, perioada 2010-2015

       Naționale:

 • Proiect de cercetare exploratorie tip IDEIEvaluarea efectelor cardioprotectoare ale modulatorilor canalelor de potasiu dependente de ATP”, cod PN-II-ID-PCE-2012-4-0512, perioada : 2013-2016
 • Proiect PNCDI II, Programul 4, categoria Parteneriate în domenii prioritare tip PC Strategii cardioprotectoare la reperfuzie – mitocondria ca multiplă țintă terapeutică„- acronim: CARDIO-MITO-PROT, cod 2560/2008, perioada: 2008-2011
 • Grantul Academiei Române Studii in vitro privind funcţia respiratorie a subpopulaţiilor de mitocondrii izolate din miocardul de mamifer, cod 266/2007, perioada: 2007-2008
 • Proiect CNCSIS tip A Rolul integrativ al mitocondriilor în cardioprotecția din ischemia/reperfuzia miocardică experimentală„, cod 752/2006, perioada: 2006-2007

         Interne ale UMFVBT:

 • Proiect tip CERCETATOR EXP. „Studiu translațional inovativ: de la cercetarea fundamentală la aplicabilitatea clinică privind disfuncția mitocondrială și inflamația în boala cronică de rinichi diabetică”, acronim acronim MITO-DIAB, cod 6EXP/2020, perioada: 2020-2023
 • Proiect tip POSTDOC Modularea funcției mitocondriale de către albastrul de metilen în țesutul adipos cardiovascular”, acronim MITO-MB-CURATE, cod 2POSTDOC/2020, perioada: 2020-2022
 • Proiect tip POSTDOC „Monoaminoxidaza și memoria metabolică – repoziționarea inhibitorilor MAO ca agenți protectori vasculari în diabet”, acronim MAO-DIAB, cod 6POSTDOC/2020, perioada: 2020-2022
 • Proiect tip DOC „Studiu translațional privind caracterizarea disfuncției mitocondriale și identificarea de biomarkeri metabolomici cu valoare diagnostică și prognostică la pacienții cu boală cronică de rinichi”, acronim MET-MIT-CKD, 6DOC/2020, perioada: 2020-2023
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Rolul vitaminei D în modularea funcției vasculare și mitocondriale la nivelul țesutului adipos pe model animal și la om”, acronim VASC-ADIPO-MIT, cod PIII-C5-PCFI-2017/2018-01, perioada: 2017-2018
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilității unor flavonoide cu potențial chemopreventiv în melanomul malign ” – acronim ”FLAVO-FORM”, cod PIII-C2-PCFI-2015/2016-04, perioada: 2015-2016
 • Proiect tip Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă Contribuția stress-ului oxidativ indus de monoaminooxidaze la disfuncția cardiovasculară și prognosticul pacienților coronarieni cu și fără diabet zaharat” – acronim MAO-CARDIO-SOX, cod PIII-C1-PCFI-2014, perioada: 2014-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatori Cercetări privind interacţiunea mitocondrie-semnalizare purinergică în cardioprotecţia la reperfuzia postischemică” – acronim MITO-P2-REP, cod PII-C3-TC-2015
 • Proiect pentru tineri cercetatoriRolul monoaminoxidazelor în patogeneza arteriopatiei periferice în diabetul zaharat indus experimental”- acronim ARTERIO-MAO-DIAB, cod PII-C2-TC-2014

 IV. Cooperare internațională (ordine alfabetică – ultimii 10 ani):

 • Prof. Dr. Denis Angoulvant, Prodecan responsabil cu Pedagogia medicală a Facultății de Medicină, Universitatea din Tours, Franța, Șeful clinicii de Cardiologie a Spitalului universitar Tours, Director deputat al Laboratorului de cercetare „Transplant, imunitate și inflamație”, președintele Comitetului științific al Federației Franceze de Cardiologie
 • Prof. Dr. Atanas Atanasov, Departamentul de Farmacognozie, Universitatea din Viena, Viena, Austria; Institutul de Neurobiologie, Academia Bulgară de Științe, Sofia, Bulgaria; Institutul de Genetică și Reproducere a animalelor, Academia Poloneză de Științe, Jastrzębiec, Magdalenka, Polonia
 • Prof. Dr. Ljuba Bacharova: Institutul de Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, Universitatea Comenius; Centrul Internațional de Laser, Bratislava, Slovacia
 • Prof. Dr. István Baczko, directorul Departamentului de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria, secretar general al International Academy for Cardiovascular Sciences – European Section (IACS-ES)
 • Prof. Dr. Maciej Banach, directorul Departmentului de Hipertensiune al Universității de Medicină din Lodz, Polonia, președintele Polish Mother’s Memorial Hospital-Research Institute, fondatorul și președintele grupului Polish Lipid Association and the Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) – DHC al UMFVBT
 • Prof. Dr. Ralf P. Brandes, directorul Institutului de Fiziologie Cardiovasculară, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Prof. Dr. Bernhard Brüne, directorul Institutului de Biochimie Pathobiochemistry al Facultatii de Medicina, Universitatea Goethe, Frankfurt, Germania
 • Prof. Dr. René Csuk, directorul Departamentului de Chimie organică, Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Halle, Germania
 • Prof. Dr. Fabio Di Lisa, professor de Biochimie, Departamentul de Științe Biomedicale al Facultății de Medicină din cadrul Universității din Padova, Italia – DHC al UMFVBT
 • Prof. Dr. Eskil Elmer, directorul unității de cercetare Mitochondrial Medicine, Universitatea Lund, Suedia
 • Prof. Dr. Peter Ferdinandy, directorul Departamentului de Farmacologie și Farmacoterapie si prorectorul cu cercetarea stiintifica al Facultatii de Medicină, Universitatea Semmelweis, Budapesta, CEO al grupului PharmaHungary, Ungaria
 • Prof.  Dr. Derek J. Hausenloy, profesor Cardiovascular & Metabolic Disorders Signature Program, la Medical School, Duke-National University Singapore și PI la University College London, Marea Britanie – Visiting Professor al UMFVBT
 • Prof. Dr. Jarosław Horbańczuk, Institutul de Genetică și Reproducere a animalelor, Academia Poloneză de Științe, Jastrzębiec, Polonia
 • Prof. Dr. Norbert Jost, Grupul de cercetare pentru Farmacologie cardiovasculară al Academiei de Științe a Ungariei, Departamentul de Farmacologie şi Farmacoterapie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Szeged, Ungaria
 • Prof. Dr. Vladimir Jakovljevic, profesor de Fiziologie și decanul Facultatii de Medicina a Universitatii din Kragujevac, Serbia, Președinte al International Academy for Cardiovascular Sciences – European Section (IACS-ES), Președinte al International Society for Pathophysiology (ISP) – Visiting Professor al UMFVBT
 • Prof. Dr. Peter Kruzliak, Departamentul 2 Chirurgie, Facultatea de Medicină, Universitatea Masaryk, Brno, Republica Cehă, Facultatea de Medicină, Spitalul Universitar Sfânta Ana și Universitatea Masaryk, Brno, Republica Cehă; Departamentul de Medicină Internă, Spitalul Brothers of Mercy, Brno, Republica Cehă
 • Prof. Dr. Antigone Lazou, directoarea Laboratorului de Fiziologie animală, Școala de Biologie, Universitatea Aristotle, Salonic, Grecia
 • Prof. Dr. Christoph Maack, directorul Departamentului de Științe translaționale din cadrul Centrului CHFC (Comprehensive Heart Failure Center), Departamentul de Medicină internă al clinicii universitare Würzburg, Universitatea din Würzburg, Germania, Președinte al International Society for Heart Research – European Section (ISHR-ES)
 • Prof. Dr. Mariana Roșca, directoarea Departamentului de Științe fundamentale, Universitatea Central Michigan, Mount Pleasant, Michigan, USA – Visiting Professor al UMFVBT
 • Prof. Dr. Milan Stehlik, Institutul de Tehnologie Linz, Universitatea Johannes Kepler, Departamentul de Statistică Aplicată, Universitatea Johannes Kepler, Linz, Austria
 • Prof. Dr. András Varró, coordonatorul Grupului de cercetare pentru Farmacologie cardiovasculară al Academiei de Științe al Universității din Szeged, Ungaria, Presedinte ales al International Academy for Cardiovascular Sciences (IACS) – Visiting Professor al UMFVBT

V. Organizare conferinta internationala The 9th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) – 4-7 octombrie 2023, sub egida Centrului de Cercetare Translationala si Medicina Sistemelor al catedrei.

Programul științific a inclus conferințele a 52 de prestigioși lectori invitați din străinătate (15 țări) care alături de cele ale lectorilor din țară și de prezentările orale selectate au abordat numeroase teme de cercetare fundamentală și clinică, translațională și integrativă a patologiei cardiovasculare, în cadrul a 16 sesiuni și 2 simpozioane.

Tinerii cercetători (doctoranzi, postdoctoranzi, masteranzi) au prezentat rezultatele cercetărilor sub formă de comunicări orale și postere și a fost încurajată participarea liberă a studenților, care au fost prezenți într-un număr foarte mare și au contribuit la organizare în calitate de voluntari.

Manifestarea a servit drept cadru de diseminare a celor mai noi descoperiri în cercetarea dedicată maladiilor cardiovasculare și comorbiditățile conexe, a reprezentat o oportunitate excelentă pentru participanți de a stabili colaborări cu colective de cercetare din străinătate și a crescut vizibilitatea internațională a universității.

În cadrul conferinței, conducerea universității a acordat 3 premii drept recunoaștere a prestigiului profesional și a excelenței în activitatea de cercetare, după cum urmează:

 1. Lifetime Leadership in Cardiovascular Sciences Award pentru Prof. Dr. Naranjan Dhalla (Founder and Honorary Life President of IACS), Universitatea din Manitoba, Canada
 2. Excellence in Cardiovascular Research Awards pentru Prof. Dr. Roberto Bolli, Universitatea din Louisville, USA și Prof. Dr. Zoltán Papp, Universitatea din Debrecen, Ungaria

Programul conferinței și volumul de rezumate în format e-book se găsesc la adresa: http://www.iacs.sav.sk/meetings/iacs-es.html.

Raportul asupra conferinței și o prezentare generală a universității au fost incluse în numărul din luna decembrie al newsletter-ului societății International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) și pot fi accesate aici:

https://iacsworld.com/wp-content/uploads/2023/12/CV-Network-Vol-22.-No.-4-December-2023.pdf

Link la galeria foto – click aici
 
Premii pentru întreaga activitate

Prof. Dr. Claudia Borza:

 1. Premiul IACS Distinguished Leadership Award oferit de către societatea International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) la conferința The 9th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES), 4–7 October 2023, Timișoara, Romania
 2. Premiile pentru brevetele deținute (2015-2019)

 Prof. Dr. Danina M. Muntean:

 1. Premiul IACS Lifetime Achievement Award oferit de către societatea International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) la conferința The 9th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES), 4–7 October 2023, Timișoara, Romania
 2. Premiul III  pentru merite deosebite în activitatea didactică în cadrul Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Timișoara „Victor Babeș” din Timișoara (2015)
 3. Premiile internaționale/naționale ale doctoranzilor/studenților coordonați (peste 50, din 2009-prezent)

Conf. Dr. Adrian Sturza:

 1. Premiul IACS Distinguished Service Award oferit de către societatea International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS) la conferința The 9th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES), 4–7 October 2023, Timișoara, Romania
 2. Diploma pentru merite deosebite în activitatea de cercetare științifică acordată de către Rectorul UMFVBT (2018)
 3. Premiul Early Career Investigator Award oferit de către societatea International Academy of Cardiovascular Sciences – Eurropean Section la The 5th European Section Meeting of IACS, 23-26 May 2018, Smolenice/Bratislava, Slovacia
 4. Diplomă de merit pentru activitatea de cercetare științifică oferit de Primăria municipiului Timișoara (2014)
 5. Premiul Cercetător eminent oferit de către Asociația „Orizonturi universitare” și Academia Română – filiala Timișoara (2014)

Conf. Dr. Oana-Maria Aburel (Duicu):

 1. Premiul I pentru merite deosebite în activitatea științifică în cadrul UMFVBT (2014)      

Ș.L. Dr. Maria-Corina Șerban – multiple lucrări științifice premiate UEFISCDI (2014-2019)

Teze de abilitare

2020

 Prof. Dr. Ioana-Monica Mozoș

 • Fiziopatologie cardiovasculară și colaborare interdisciplinară

2017 

Prof. Dr. Claudia Borza

 • Diagnostic Role of Serum and Functional Markers in Pathology: Experimental and Clinical Studies

Prof. Dr. Mirela-Danina Muntean

 • Mitochondria as Therapeutic Target in Translational Research And Drug Repurposing