Contactează-ne

Adresa: Poşta Mare, Str. Cicio Pop, nr. 2, etaj I, Timişoara
Telefon: –
E-mail: silindean.daniela@umft.ro

Colectivul catedrei universitare

Şef catedră universitară

📲 Telefon: –

📧 Email: silindean.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: –

📧 Email: boc.sinmarghitan.diana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: –

📧 Email: luca.gabriela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

 📲 Telefon: –

📧 Email: kohn.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: –

📧 Email: olaru-posiar.simona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: –

📧 Email: romanita.jumanca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: –

📧 Email: frinculescu.iulia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: –

📧 Email: staicu.simona@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: –

📧 Email: dumescu.patricia@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: –

📧 Email: elena.jebelean@umft.ro 

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Limbile moderne și limba română se predau în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din anul 1950. În cei 74 de ani de curs practic, printr-o permanentă și asiduă adaptare, cadrele didactice ale Catedrei au încercat să întrețină nealterat spiritul cultural universal. Disciplina noastră desfășoară o activitate extrem de variată: cursuri de limbi moderne aplicate – limbaj medical, antropologie culturală, cursuri de cultură și civilizație, cursuri postuniversitare, teste de competentă lingvistică, module intensive de limbă străină pentru stagiarii proiectelor de mobilitate academică, sesiuni științifice interdisciplinare, conferințe internaționale, lansări de carte, mese rotunde etc.

În cadrul Catedrei de Limbi moderne și limba română se predau cursuri de: Limba românăLimba englezăLimba francezăLimba germană – pentru studenții anilor I și al II-lea; Antropologie culturală (curs opțional) – pentru studenții anului I, secțiile cu predare în limbile română, engleză, franceză; Introducere în medicina narativă (curs facultativ) – pentru studenții anului al II-lea, secțiile cu predare în limbile română, engleză, franceză, Antropologie motrică (curs opțional) – pentru studenții programului de studiu BFKT (anul al II-lea de studiu).

Cursul practic de limba română, cultură şi civilizație românească se adresează studenților străini înscriși la secțiile cu predare în limbile română (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie), engleză (Medicină, Medicină Dentară) şi franceză (Medicină, Farmacie). Cursul este astfel conceput pentru a prezenta valorile de fond ale locului unde îşi vor petrece anii formării profesionale. Odată cu anul al doilea de studiu se urmărește familiarizarea cu limbajul medical şi dezvoltarea abilităților de formulare a discursului de specialitate.

Cursurile au ca suport manuale actuale și se desfășoară modern, interactiv, cu suport audio–video etc. Studenții acumulează vocabularul specific stilului medical și aprofundează, simultan, subtilitățile lexico-gramaticale în vederea realizării comunicării (scrise și orale) în domeniul medical, bazându-se pe descriptorii prevăzuți în Cadrul european comun de referință pentru limbi. Rezultatele cercetării desfășurate de membrii echipei noastre sunt concretizate în articole de specialitate, volume de autor sau colective, participări la prestigioase manifestări științifice naționale și internaționale.

Cadre didactice și teme de cercetare
 • Boc-Sînmărghiţan Diana este conferenţiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş‟ din Timişoara unde predă cursuri de limba română ca limbă străină, limbaj general şi medical. A absolvit în 2003, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, iar, în 2005, MasterulLimba română în sincronie şi diacronie, obținând o bursă de studii la Universitatea Paul Valéry din Montpellier, Franţa. În anul 2009, sub conducerea prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, obţine titlul de Doctor în Filologie cu distincţia magna cum laude. A publicat numeroase studii din domeniul de specialitate în reviste cu factor de impact sau în volume colective, este autoare de cărți, volume tematice și dicţionare ştiinţifice apărute la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate. Locuri și terapie. Sănătatea are un nume (2023), RLSmedRomâna ca limbă străină – limbaj medical (2020), Dicţionarul toponimic al Banatului (văile Bistra şi Sebeş) (2017) – sunt câteva titluri ilustrative pentru activitatea sa ştiinţifică şi didactică. Este organizatoare de sesiuni de comunicări și ateliere interdisciplinare, cercuri studenţeşti, şcoli de vară şi coordonatoare în proiecte de cercetare. În activitatea ştiinţifică şi de predare, abordează aspecte de interes actual din sfera onomasticii, a lexicologiei, a istoriei limbii, precum şi a didacticii în specialitatea medicală.
 • Dumescu Patricia-Dorli este şef de lucrări, limba engleză și limba germană, din anul 2005 în cadrul UMFT. A absolvit în 2003 Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara. În 2006 a absolvit Masteratul de Studii Americane la UVT, iar în 2011 a primit titlul de Doctor în Filologie, distincţia magna cum laude tot în cadrul Universității de Vest, sub îndrumarea prof. univ. dr. Mircea Mihăieş. Din 2003, profesor colaborator al Universității de Vest, iar din 2005 colaborator, asistent şi apoi şef de lucrări la UMFT. Predă limbile germană şi engleză la toate cele trei facultăţi UMFT, adaptând cursurile pentru: Medicină, Farmacie, Medicină Dentară. A publicat lucrări în domeniul literaturii engleze şi studiilor culturale atât în ţară cât şi în străinătate.
 • Frînculescu Iulia Cristina este conferențiar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. Titular în învățământul universitar din 2000, cu activitate de predare a limbii engleze, limbaje specializate (medical, I.T., economic etc.). Doctor în filologie din 2009, cu teza de doctorat: „Aspecte ale terminologiei medicale româneşti de după 1990 (cu specială referire la influenţa engleză)”, conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Dr. H. C. Mult. Maria Iliescu (Institut für Romanistik, Universitatea din Innsbruck, Austria). Peste 80 de publicaţii, dintre care 19 cărţi (8 autor unic) şi peste 60 de articole (ISI Web of Science, Article, cu factor de impact, și BDI), studii şi lucrări apărute în reviste din România, Norvegia, Franţa, Elveția, Italia, Canada. Coautor la monografiile internaţionale Sustainable and Solidary Development, Reflections and Practices, Peter Lang, Frankfurt am Main, Germania, 2017 şi L’intercompréhension et les nouveaux défis pour les langues romanes, Union Latine, Paris, Franţa, 2011. Coautor lingvist la Tratat de cardiopatii congenitale (sub redacția Ion Socoteanu), publicat la Editura Academiei Române (2010) și distins cu Premiul Victor Babeş al Academiei Române, în 2012. Membru în societăţi ştiinţifice filologice internaţionale din Marea Britanie, Elveţia şi Franţa. A primit premii ştiinţifice şi literare naţionale. Organizator şi coordonator de manifestări științifice, cursuri postuniversitare, cercuri studenţeşti.
 • Kohn Daniela este în prezent conferențiar universitar titular prin concurs la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, departamentul XVI, Catedra universitară Limbi moderne şi limba română, activează din 2013 la UMFVBT unde predă cursuri de limba germană şi română, limbaj general şi medical. Pe lângă numeroase cărţi  și lucrări științifice publicate în reviste și la edituri de prestigiu din țară și din străinătate, este autoarea manualului Puls. Manual de limba română ca limbă străină, Editura Polirom, Iaşi, 2009 (Ed. I) / 2016 (Ed. II) / 2022 (Ed. III) (vol. I, nivel A1-A2); 2012 (vol. II, nivel B1-B2) apreciat atât în țară cât și în străinătate (peste 10.000 de exemplare vândute). Din 2013 este evaluator certificat pentru limba germană, Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), nivelurile A1, A2, B1, B2, C1. În 2018 a fost desemnată prin Ordin de Ministru membru supleant în comisia de concurs a Institutului Limbii Române pentru ocuparea posturilor de lector de limba română care urmau să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate. Din 2022 a inițiat și coordonează proiectul de cercetare Dialogul de anamneză cu pacientul standardizat alături de dr. Bianca K. Ițariu (Universitatea de Medicină din Viena). Proiectul, desfășurat în limbile română, germană, engleză și franceză, are o componentă de cursuri și ateliere pentru studenți cu scopul dezvoltării competențelor viitorilor medici în comunicarea profesională (domeniul medical) și o componentă de cercetare a metodei imersive a scenariilor (crearea unui context cât mai veridic prin implicarea pacientului standardizat, actor) în dezvoltarea competențelor lingvistice, sociolingvistice și pragmatice în context medical.
 • Luca Gabriela-Mariana este titular UMFVBT din 1997, prin concurs, asistent universitar, şef de lucrări din 2002, conferenţiar din 2014, doctor în ştiinţe umaniste din 2004 (istorie – cu o teză de antropologie culturală: Vraciul, preotul şi medicul. Tipuri de iniţiere) al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, absolvent al Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, studii aprofundate, lucrare de licență în antropologie literară, susținută la catedra de semiotică franceză, an predoctoral în antropologie culturală la EHESS – Toulouse; autoare a 4 volume – autor unic, 4 volume în colaborare, coordonator a 3 volume colective şi autor a peste 50 de studii si articole. Din 1997 până în prezent, a fost implicată în crearea şi dezvoltarea secțiilor cu predare în limba franceză ale Facultăților de Farmacie şi Medicină Generală, organizând cursuri postuniversitare de limba franceză pentru cadre didactice UMF, traduceri de texte de specialitate, documente administrative etc. Este organizatorul a 10 conferințe internaționale de antropologie culturală şi coordonează lucrări de licență în antropologia conceptului de sănătate.
 • Jebelean Elena-Ligia este din 2022 șef de lucrări la Facultatea de Medicină, predă limba română studenților străini. Este absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie (1994) şi a Masteratului Literatura şi mentalităţile (2005). A obținut doctoratul în filologie cu o teză coordonată de criticul și istoricul literar Cornel Ungureanu, Modernizarea literaturii române în deceniul 5 al secolului XX – cazul Anişoara Odeanu (2008), cu distincția magna cum laude. Este autoarea unui volum de critică. A îngrijit două ediții ale scrierilor Anișoarei Odeanu (poezie și proză), precum și alte două ediții de istorie literară și culturală (Aurel Buteanu, Victor Iancu). Este co-autoare a două manuale de limba română ca limbă străină și a două volume pentru pregătirea elevilor pentru examene naționale. A contribuit cu capitole și studii la volume colective – comunicare și argumentare, didactica disciplinei, istorie și critică literară. A publicat peste 30 de articole. A coordonat și redactat 35 de volume colective ce reflectă preocupările comunității didactice, precum și interesele culturale ale tinerilor. Organizează evenimente culturale și ateliere de scriere creativă.
 • Jumanca Romanița este șef lucrări în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş‟ din Timişoara, unde predă cursuri de limba engleză, cu precădere concentrate pe vocabular și limbaj medical, dar și limbaj general sau gramatica limbii engleze. A absolvit în 2001, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, secția engleză-latină, iar, în 2003, MasterulAnglistică și Americanistică în cadrul aceleiași facultățiA beneficiat de o bursă de un semestru la Universitatea LMU din München, în anul 2000. În anul 2013, sub conducerea prof. univ. dr. Hortensia Pârlog, obţine titlul de Doctor în Filologie cu distincţia magna cum laude, cu teza de doctorat Characteristics of the English and Romanian Legal Discourse. A comparative Approach. Este autoare/coautoare de diverse studii din domeniul de specialitate, apărute la edituri din ţară şi din străinătate. Culture in Legal Documents. In Investing in Science and Research, vol.1, Utah, Types of Metaphors in the English Legal Discourse. In Romanian Journal of English Studies, vol.9.1, West University of Timisoara publishing house, Latin Elements in the Academic Discourse: Lexical Structure. In Romanian Journal of English Studies, vol. 5, West University of Timisoara publishing house – sunt câteva titluri semnificative pentru activitatea sa ştiinţifică şi didactică. S-a implicat în organizarea de evenimente culturale și didactice, simpozioane și workshop-uri pentru elevii din mediul preuniversitar, conferințe. A făcut parte din numeroase proiecte de cercetare. În activitatea ştiinţifică şi de predare, are ca sferă de interes lingvistica limbii engleze, limbajul medical și general, gramatica generală a limbii engleze.
 • Olaru-Poşiar Simona este absolventă a Universității de Vest din Timişoara, secţia engleză-germană. Teza sa de doctorat, cu distincția magna cum laude, intitulată Das Motiv des Wahnsinns in der deutschen Literatur – von Georg Büchner bis Patrick Süskind, este primul studiu din sud-estul Europei redactat din dublă perspectivă, cea a unui filolog, dar şi a unui psiholog clinician cu drept de liberă practică, lucrare ce îmbină noţiuni din psihologia clinică și literatură. Autoare a mai multe studii în țară și străinătate, printre care în ţară – Motivul nebuniei în literatura germană – de la Georg Büchner la Patrick Süskind şi Literatur und Medizin. Wahn und Wahnsinn in der deutschen Literatur, a colaborat în străinătate la monografia intitulată Language in the Digital Era. Challenges and Perspectives, redactând capitolul intitulat Training and Development in the Digital Era, studiu publicat la editura De Gruyter, Berlin. În 2019 apare cursul pentru personalul medical, prima ediție, Deutschkurs für Ärzte, Mediziner und Pflegekräfte. Lehr- und Arbeitsbuch, curs disponibil în cadrul bibliotecii UMFT. În cadrul activităților extracurriculare organizate de Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoarsa, e mediator cultural și organizatorul atelierelor de artă Live @ the Museum, ce își propun familiarizarea studenților mediciniști cu mediul artistic și cultural.
 • Staicu Simona Nicoleta este conferenţiar universitar, limba engleză – limba română, angajată a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara din anul 2002, titulară prin concurs din martie 2004 ca preparator limba engleză, asistent universitar limba engleză din 2006, şef de lucrări limba engleză din 2014; doctor în filologie din anul 2012 (cu o teză în terminologie medicală Limbajul medical românesc actual. Perspectivă sincronică) al Universității de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie; absolventă a Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere şi Istorie, specializarea: Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză, Masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Anglistică şi Americanistică. Studii de Traductologie. Autoare a numeroase publicații în domeniul terminologiei medicale (Analize morfo-lexicale în texul medical, 2017; Glossary of Medical Terms. Acronyms and Abbreviations, 2018; Glossary of Medical Terms. Synonyms and Antonyms, 2021; volume de specialitate), în prestigioase reviste naționale și internaționale (Franța, Germania, Finlanda). A publicat 9 volume de specialitate (4 cărți autor, 5 volume co-autor), autor unic a 6 articole ISI proceedings publicate in extenso, indexate ISI Web of Science; autoare a peste 60 de articole publicate în BDI, Scopus, Ebsco). Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul filologic: terminologie cu aplicaţii în terminologia medicală, terminografie, lexicologie, lexicografie, traductologie, limbaje specializate, semantică, stilistică funcţională, lingvistica corpusului, lingvistica textului, analiza discursului, traducere specializată.
 • Şilindean Daniela este absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie (2003) şi a Masteratului Literatura și mentalitățile (2005), doctorat în filologie cu teza Modele dramatice: Eugène Ionesco, Matei Vişniec (2008), cu distincția magna cum laude, UVT; autoare a două volume de critică, co-autoare a unui album de teatru și a unei monografii, co-autoare a două manuale de limba română ca limbă străină. Este arts editor şi membră în Colegiul de redacție al revistei culturale „Orizont” (revistă indexată BDI – CEEOL şi EBSCO) și în colegiul de redacție al revistei „DramArt” (indexată CEEOL și SCIPIO), traducătoare de texte literare (piese de teatru, texte teoretice, un volum de istoria artei), autoare de studii publicate în volume colective, autoare a peste 210 de articole, redactor și editor de carte. Este critic de teatru, membră a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – secția română; membră a Uniunii Scriitorilor din România; președintă a Asociației Culturale 360°, coordonatoare de proiecte cultural-educative. Domenii de cercetare: teatru, dramaturgie, literatură contemporană, medical humanities, educaţie culturală, medicină narativă.
Activitate didactică, de cercetare, transdisciplinară
 1. Teste de competenţă lingvistică: română, engleză, germană, franceză
 2. Cursuri post-universitare:
 • Limbaj profesional engleză, franceză, germană (2008-2012);
 • Pentru anul universitar 2019-2020:
 • Body reading – emoţie, memorie, narativ în ştiinţele medicale. Elemente de antropologie a conceptului de sănătate, coordonator: conf. univ. dr. Gabriela-Mariana Luca;
 • Tehnici şi metode de teatru în practica medicală, acte patologice, construcţii identitare, coordonator: ş. l. dr. Daniela Şilindean;
 • Antropologia hranei – (in)compatibilităţi alimentare, (in)compatibilităţi culturale, coordonator: conf. univ. dr. Gabriela-Mariana Luca.
 1. Proiecte de cercetare (cu finanțare)
 • Dialogul de anamneză cu pacientul standardizat (2022 – Ediția I, 2023 – Ediția a II-a) – coordonatori: conf. univ. dr. Daniela Kohn & dr. Bianca K. Ițariu (Universitatea de Medicină din Viena). Proiectul, desfășurat în limbile română, germană, engleză și franceză, are o componentă de cursuri și ateliere pentru studenți cu scopul dezvoltării competențelor viitorilor medici în comunicarea profesională (domeniul medical) și o componentă de cercetare a metodei imersive a scenariilor, de crearea unui context cât mai veridic prin implicarea pacientului standardizat (actor) cu scopul final de dezvoltare a competențelor lingvistice, sociolingvistice și pragmatice în context medical. Proiectul a fost finanțat din fondurile C-CLASC.
 • Comparatism şi diversitate în Banat. Locuri şi terapie. Abordare interdisciplinară, proiect nr. 21114, din data de 12.11.2018, finanţat de Consiliul Judeţean Timiş prin Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Timiş (Diana Boc-Sînmărghiţan, coorganizatori: Gabriela Luca, Elena Amăricăi, Georgeta Sînmărghiţan, Cosmina Lungoci); 
 • Corpul mut. Discursurile tăcerii/ The Silent Body. Discourses of Silence, Identificator: PN-II-ID-WE-2012- 4, Domain: Social Sciences and Humanities/ SH5, Cultures and cultural production: literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies, SH5_11: Cultural studies, cultural diversity, scor 4,6/5 (GM. Luca, Coorganizator, prof. dr. Jose Luis Grosso, Universidad de Catamarca, Argentina);
 • Frînculescu Iulia Cristina, UEFISCDI, PN-II-RU-PRECISI-2015-9, Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2014, PNII, Programul Resurse umane, 2015, pentru articolul „Etymology, Polysemy and Translation. The Case of the Word Pattern in the Romanian Medical Language”, publicat în Revue Roumaine de Linguistique (Romanian Review of Linguistics), vol. LIX, nr.4, Editura Academiei Române, Bucureşti, octombrie-decembrie 2014, revistă indexată în ISI Web of Knowledge, Arts & Humanities Citation Index;
 • Frînculescu Iulia Cristina, Ministerul Educaţiei Naţionale, UEFISCDI, PN-II-RU-PRECISI-2013-7-3628, Planul naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2007-2013, PNII, Programul Resurse umane, 2013, pentru articolul „The Romanian Word Tril: Problems of Homonymy, Synonymy, and Hyponymy. Semantic Clarifications”, publicat în Revue Roumaine de Linguistique (Romanian Review of Linguistics), LVIII, 2, Editura Academiei Române, Bucureşti, revistă indexată în ISI Web of Knowledge, Arts & Humanities Citation Index;
 1. Cercuri ştiinţifice studenţeşti:
 • Cercul de Antropologie Culturală al UMFVBT, A.C.U.M., coordonator: conf. univ. dr. Gabriela-Mariana Luca;
 • Cercul de Studiu şi Aprofundare a Limbii Române pentru Studenţii Străini ai UMFT, coordonatori: conf. univ. dr. Diana Boc-Sînmărghiţan, ş.l. dr. Daniela Kohn, conf. univ. dr. Daniela Şilindean;
 • Language, Culture and Civilisation, coordonator: conf. univ. dr. Iulia Cristina Frînculescu;
 • Translation Studies (Ro-En, En-Ro), coordonator: conf. univ. dr. Simona Nicoleta Staicu.
 1. Şcoli de vară (2016-2021)
 • The Story as Sapiens’ Vertical Spine – Narrative Medicine I | The first edition of the summer school (iulie-septembrie 2021), coordonator: conf. univ. dr. Gabriela-Mariana Luca, Centrul de Cercetare Lingvistică Aplicată și Studii Culturale Comparate;
 • Limba română, limbaj medical: Romanian for Medical Professionals (2016-2019, 2021) – coordonatori: conf. univ. dr. Daniela Kohn, conf. univ. dr. Diana Boc-Sînmărghiţan, conf. univ. dr. Daniela Şilindean.
 1. Conferinţe internaţionale, sesiuni naţionale de comunicări şi ateliere pentru studenţi:

a. Antropologie culturală (2010-2021)

 • Food (In) compatibilities – Cultural (In) compatibilities, International Conference and Postgraduate Course in Food Anthropology at “Victor Babes”, University of Medicine and Pharmacy Timisoara and Artship Foundation San Francisco, 6th – 8th May 2020 Timisoara, coordonatori: conf. univ. dr. Gabriela-Maiana Luca, Slobodan Dan Paich;
 • Les pandémies, révélateurs de la fragilité de nos sociétés?, conferință susținută de Jérôme Thomas, organizator: Gabriela-Mariana Luca; C-CLASC;
 • “Reading the Signs: The Emotions and Body Shape Expressed in the Colors and Sounds of the Disease”, International workshop organized by “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara and Artship Foundation San Francisco, 14-16 noiembrie, 2018;
 • “Ars et medica, vita longa est”, 2016 – 2018;
 • “Intangibles Bodies within the Body: Memories, Feelings, Forecasts, International Seminar of Corpus”; co-organizator Slobodan Dan Paich, ArtShip Foundation, San Francisco;
 • Lecture and  Workshop for students/ visiting professor S.D. Paich: “Problem-Solving Model as a Unifying Principle of Creativity in Art and Science”; Slobodan Dan Paich, Director and Principal Researcher, Artship Foundation, San Francisco;
 • “Water and Body Fluids”, International Seminar of Corpus, 2014; co-organizator Jérôme Thomas, Université Paul Valéry, Montpellier;
 • “The Silent Body. Discourses of Silence”; co-organizator Jose Luis Grosso (Universidad de Catamarca, Argentina);
 • The 8thSymposium of Corpus, 29-30 noiembrie 2013, Timisoara
 • The Seventh International Symposium of Corpus: “Parents’Bodies, Children’s Bodies. From Conception to Education”, 2012;
 • “Sharing the Diversity: the University in a Plate”, 2013;
 • “ThisUn-Real Body”, seminar internaţional Corpus, 2010.

b. Comparatism şi diversitate în Banat. Locuri şi terapie (2016-2023) – sesiune de comunicări și ateliere, abordare interdisciplinară, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Științele vieții „Regele Mihai Iˮ din Timișoara. Demersul conferinței interdisciplinare Locuri și terapie este unul transcultural de explorare a limbii și a domeniilor de specialitate medicală. Studenți și cadre didactice din cele trei universități partenere (UMFTVB, UVT, USVT) aduc împreună informații din domenii de specialitate diferite (lingvistic, medical, antropologic, didactic și biologic) pentru a contura o perspectivă asupra învățării bazate pe formarea de competențe transdisciplinare și înțelese drept un ansamblu de cunoștințe, aptitudini și atitudini adecvate contextului.

 • Sesiune de comunicări și ateliere, ediția a VIII-a: Locuri și terapie în Timișoara capitală a culturii, 28 aprilie 2023;
 • Sesiune de comunicări și ateliere, ediția a VII-a: Locuri și terapie. Reverberații literare, 13 mai 2022; invitat de onoare, Ambasador al României în Japonia, E.S. Dr. Radu Șerban;
 • Sesiune de comunicări şi ateliere, ediţia a VI-a: Locuri și terapie: Sănătatea are un nume – 23 aprilie 2021; Pastila de limbă 19/23 aprilie 2021;
 • Sesiune de comunicări şi ateliere, ediţia a V-a: Locuri și terapie, 6-8 mai, 2020;
 • Sesiune de comunicări şi ateliere, ediţia a IV-a: Comparatism şi diversitate în Banat. Locuri şi terapie. Abordare interdisciplinară, 23 noiembrie 2018;
 • Sesiune de comunicări şi ateliere, ediţia III-a: Locuri şi Terapie. Reabilitarea medicală din perspectivă multiculturală. Abordare interdisciplinară, 19 aprilie 2018;
 • Sesiune de comunicări şi ateliere, ediţia a II-a: Comparatism şi diversitate în Banat. Despre locuri şi proprietăţile lor terapeutice. Abordare interdisciplinară, 31 martie 2017;
 • Sesiune de comunicări, prima ediţie: Comparatism şi diversitate în Banat. Despre locuri şi proprietăţile lor terapeutice. Abordare interdisciplinară, 8 aprilie, 2016;

Ateliere, prima ediţie: Comparatism şi diversitate în Banat. Despre locuri şi proprietăţile lor terapeutice. Abordare interdisciplinară, 15 aprilie, 2015.

c. Manifestări științifice: limbaj medical, limbaje specializate (2016-2023)

 • Workshop național, ed. VIII: National Webinars for Students, 8 – 14 mai 2023;
 • Workshop național, ed. VIII: National Webinars for Students, 22 – 26 noiembrie 2021;
 • Workshop național, ed. VI: National Webinars for Students, 16 – 20 noiembrie 2020;
 • Workshop național, ed. V: Communication Skills – A Practical Approach for Students, 18 – 22 noiembrie 2019;
 • Workshop, ed. IV: Workshops for Romanian and Foreign Students, cu secțiunile Public Speaking – A Practical Approach for Students și Crossing Cultural Boundaries, 15, 17 aprilie 2019;
 • Workshop, ed. III: Medical Presentations – A Practical Approach for Students, 28 noiembrie 2018;
 • Workshop, ed. II: Medical Presentations – A Practical Approach for Students, 8 decembrie 2017;
 • Colocviu științific, ed. I: Perspective lingvistice în predarea limbilor străine și a limbajelor de specialitate, 8 decembrie 2016;
 • Workshop, ed. I: Specificul predării și învățării limbii engleze medicale, 9 decembrie 2016. 

d. Dialog interdisciplinar (2018 – 2021)

 • Conferință: Dialogul de anamneză. Structură și tipuri de evaluare.Conferențiari: dr. med. Bianca Itariu, dr. Thomas Koller de la Universitatea de Medicină din Viena,12 mai 2021, coord. ș.l. dr. Daniela Kohn, conf. univ. dr. Daniela Șilindean;
 • Conferinţă şi workshop: The Visual Language of Posters, designeri Ovidiu Hrin, Silvia Hrin, Alexandru Iliescu, 3 aprilie 2019, coord. ș.l. dr. Daniela Kohn, conf. univ. dr. Daniela Șilindean;
 • Conferinţă şi workshop Communication Design, designer grafic Ovidiu Hrin, 3 martie 2018, coord. ș.l. dr. Daniela Kohn, conf. univ. dr. Daniela Șilindean.

e. Learning, Teaching, Assessment (2021)

 • Conferințe și workshop-uri din seria Learning, Teaching, Assessment, tema: Dialogul de anamneză și evaluarea competențelor dobândite de studenți Ärztliche Gesprächsführung mit Evaluierungsbeispielen; conferențiar: dr. Bianca Itariu (Universitatea de Medicină din Viena, AKH Viena), 16 aprilie 2021 – coord. ș.l. dr. Daniela Kohn, Centrul de cercetare Lingvistică aplicată și studii culturale comparate.

f. Crossing Cultural Boundaries (2009-2019)

 • workshop Crossing Cultural Boundaries: 2009, 2010, 2012, 2019

g. Dialogul în context medical

 • Ateliere de comunicare în limba germană în context medical, Sprachclub Deutsch Medizin, martie-mai 2024 (organizator: conf. univ. dr. Daniela Kohn).

h. Sesiuni de informare pentru studenți, cercetători și cadre didactice

 • Oferta de burse și studii în Germania (organizator: conf. univ. dr. Daniela Kohn) – martie 2022, martie 2024;
 • Examenele Cambridge English in a Nutshell – eveniment adresat cadrelor didactice (organizatori: conf. univ. Dr. Daniela Șilindean, ș.l. dr. Romanița Jumanca), martie 2024;
 • Examenele Cambridge English in a Nutshell – eveniment adresat studenților (organizatori: ș.l. dr. Romanița Jumanca, conf. univ. Dr. Daniela Șilindean), mai 2023.
 1. Mobilități:
 • 2023-2024, Erasmus+, Blended Intensive Program, Inclusion, Thomas More University, Belgia; 2022-1-BE02-KA131-HED-000063293-3 (Daniela Șilindean);
 • 2022-2023, Erasmus+, Blended Intensive Program Inclusion, Thomas More University, Belgia, BIP ID: 2021-1-BE02-KA131-HED-000008223-5 (Daniela Șilindean);
 • 2022, Erasmus+, schimb de experiență cu Universitatea de Medicină LMU din München – participarea la cursul de formare al medicilor: Comunicarea doctor-pacient. Implicarea pacienților standardizați – Daniela Kohn, Daniela Șilindean;
 • Mobilitate CNCSIS, PN- II- RU- MC-2008- 2, G.-M. Luca: From Land to Book and Finaly to Money a History of the Sense of Property of the Romanians in the XXIst Century, Auckland, Noua Zeelandă.
 1. Coordonare lucrări de licenţă, coordonare lucrări ştiinţifice (a se consulta activitatea fiecărui cadru didactic)
Galerie foto